k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo je Thierry Guetta?

20. 10. 2018 — k47

Thi­erry Guetta alias Mr. Bra­inwash je Fran­couz, který byl po­sedlý na­tá­če­ním a do­ku­men­to­vá­ním všeho, co se kolem něj vrzlo, a přes noc se stal slav­ným street art uměl­cem. Taková je aspoň ofi­ci­ální verze his­to­rie. Exis­tuje ale mož­nost, že Mr. Bra­inwash (MBW) – jak si začal říkat – je fik­tivní cha­rak­ter, vy­tvo­řený Banksym a She­par­dem Fairey jako trik ušitý na umě­lecký svět.

Abych to vy­svět­lil: Ne­dávno jsem viděl do­ku­men­tární film Exit Through The Gift Shop, re­ží­ro­vaný pří­znač­ným van­da­lem/uměl­cem Banksym o ne­če­ka­ném vze­stupu MBW – pod­prů­měr­ného umělce a jen stěží prů­měr­ného Fran­couze.

MBW byl po­sedlý za­zna­me­ná­vá­ním vlast­ního života na vi­deo­ka­meru dlouho před­tím, než se do­zvě­děl, že jeho bra­tra­nec byl street ar­tista In­va­der. To jeho po­sed­losti zá­znamu dodalo nový směr. Po­da­řilo se mu in­fil­tro­vat street art ko­mu­nitu, poznat velká jména scény včetně She­parda Faireyho a pod zá­min­kou vy­tvá­ření do­ku­men­tár­ního filmu po­kra­čo­val v ob­se­siv­ním na­tá­čení. Žádný film však ne­e­xis­to­val, MBW pro­du­ko­val jen kra­bice kazet, které za­pa­dá­valy pra­chem a tisíce hodin zá­znamu, na které se nikdy ne­po­dí­val.

Ale získal si důvěru ko­mu­nity a tak se mu po­da­řilo dostat i k ne­po­la­pi­tel­nému Banksymu.

Pří­slib do­ku­mentu stále trval. MBW tedy vlast­ními silami vy­pro­du­ko­val snímek Life Remote Con­t­rol. V té chvíli začalo být nad slunce jasné, že MBW není žádný filmař, ale jen člověk s men­tál­ními pro­blémy, který shodou náhod má vi­deo­ka­meru.

Banksy přesto cítil, že kazety ob­sa­hují hod­notný záznam, jen MBW ne­u­dě­lal dobrou práci a vy­tvo­řil ne­sle­do­va­telný vi­zu­ální salát. Aby se ho zbavil a mohl do­ku­ment vy­tvo­řit sám, nad­ho­dil, že by MBW mohl uspo­řá­dat vlastní vý­stavu, sezvat pár zná­mých a otevřít pár lahví vína. Něco malého, jen aby ho od­kli­dil z cesty. MBW, roky po­sedlý street artem, který už dříve ko­ke­to­val s rolí tvůrce, teď vzal Banksyho po­známku jako své po­slání a s obsesí sobě vlastní to rozjel naplno, ve větším roz­sahu, než kdo­koli mohl čekat. Pro­na­jal obří pro­story, nabral velký tým a začal tvořit de­ri­va­tivní kusy umění v in­dustri­ál­ním mě­řítku.

Jeho vý­stava Life Is Be­au­ti­ful se stala umě­lec­kou udá­lostí léta roku 2008, MBW prodal kusy za milion dolarů a přes noc se zcela bez ta­lentu nebo schop­ností tvořit dostal do še­ko­vých knížek vel­kých sbě­ra­telů.

Trh s uměním je trhem spe­ku­lantů. Na drahém umění není nic z pod­staty tak kva­lit­ního, aby to ospra­ve­dl­nilo pře­mrš­tě­nou cenu, jde jen o kon­spi­raci ně­ko­lika bo­ha­tých lidí, kteří spe­ku­lují se sym­bolu sta­tusu. Cenu umě­lec­kého díla ospra­vedl­ňuje jen ce­novka. MBW to možná roz­louskl, využil zís­ka­ných kon­taktů, přišel ve správ­nou chvíli, kdy street art byl horkým ar­ti­k­lem a na místě vy­dě­lal balík na ne­klid­ných spe­ku­lan­tech.

Nebo možná byl jen fikcí, kterou vy­tvo­řil Banksy aby si tak vy­stře­lil z umě­lec­kého světa. Thi­erry Guetta exis­to­val, byl po­sedlý na­tá­če­ním, dostal se do vnitř­ních kruhů street art obce, aspoň tím si můžeme být jistí. Ale co ná­sle­do­valo potom, není tak jasné.

Přesto na celém in­ci­dentu je krásná ta te­o­re­tická even­tu­a­lita, že vznikl uměle jako jeden velice kom­pli­ko­vaný žert. Obrazy za MBW mohl vy­tvo­řit Banksy, schválně ne­vý­razné, prů­měrné a ne­pů­vodní, jen jako kopie všech ostat­ních. MBW ne­vy­pa­dal, že by měl schop­nosti nebo um něco sám vy­tvo­řit, v aktu kre­a­ti­vity byl za­chy­cen jen dva­krát – jednou ne­ob­ratně roz­stři­ko­val barvu z ple­chovky a po­druhé zá­po­lil s ša­b­lo­nou.

Všichni zú­čast­nění – Banksy, Fairey a další – sa­mo­zřejmě tvrdí, že jde o pravdu a nic než pravdu, ale přesně to by tvr­dili, kdyby stáli u zrodu fikce, která svou sílu čerpá právě z uvě­ři­tel­nosti.

Ne­mů­žeme si být úplně jistí a v tom spo­čívá jiskra Exit Through The Gift Shop. Kdo je Thi­erry Guetta? Kdo je MBW? Zů­sta­nou jen spe­ku­lace, jen možná a kdyby, jen otázky bez od­po­vědí.

Klíč mohl po­skyt­nou sám MBW, který řekl něco jako (volně pře­lo­ženo): „Na­ko­nec, sám jsem se stal Banksyho nej­vět­ším umě­lec­kým dílem.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz