k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Textury

15. 7. 2018 — k47 (♪)

Na twit­teru exis­tuje vý­tečný účet Berlin Tex­ture, který podle po­pisku sle­duje rytmy, re­pe­tice, barvy a formy de­fi­nu­jící Berlín. Každý den pu­b­li­kuje jednu fotku tex­tury Ber­lína. Jde o velice pří­jemné snímky, or­to­fo­to­gra­fické, bez per­spek­tivy, všude ramena pra­vých úhlů, veš­keré pře­kážky per­cepce od­stra­něny, aby zů­stala jen esence tex­tury, barev a forem. Za mě dobré.

Místní po­bočka Ilu­ni­mátů

Proč to píšu? Proč se zdr­žuju právě tímhle, za­tímco se naše osa­mělá pla­neta krou­ži­vými pohyby řítí do záhuby? Dva důvody: Jednak se dneska konal další exkurz MM a v prů­běhu tohoto ex­tra­va­gant­ního turné mě na­padlo, že bych se mohl za­mě­řit právě na tex­tury. Jediný pro­blém byl v tom, že v or­ga­nic­kém pekle (po­ten­ci­álně ob­sa­hu­jící aspoň jednu mrt­volu) nebylo příliš textur k za­zna­me­nání. Druhak bych taky mohl (ko­nečně) na­plá­no­vat foto raid, ten­to­krát zcela vě­no­vaný lovu textur. Ty minulé se celkem vy­da­řily, tak proč ne­risk­nout tento manévr?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz