k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Teroristické útoky v Čechách a kolumbijský kokain na Slovensku

2. 3. 2018 — k47

Už ničemu ne­ro­zu­mím. Mám dojem, že jakmile jsem dosáhl kri­tic­kého věku, svět pře­stal dávat smysl.

V ČR pro­běhly první te­ro­ris­tické útoky spo­jené s is­lám­skou hroz­bou. Spáchal je český dů­chodce a před­sta­vo­val hrozbu jen pro jiné Čechy—na­ře­zal pár stromů, které spadly do ko­le­jiště a za­pří­či­nily srážku. Tímto způ­so­bem chtěl vy­vo­lat strach z mus­limů. Dává tohle nějaký smysl?

Dává, když při­hlédnu k tomu, že pod­po­ro­val SPD, které se svými an­ti­pa­ti­emi a pa­ra­no­id­ním stra­chem ze všeho cizího netají. Za svůj akt, který je kla­si­fi­ko­vaný jako te­ro­ris­tický akt, může vy­fa­so­vat do­ži­votní trest. Ale to vzhle­dem k faktu, že je mu se­dm­de­sát let, není nijak dras­tické opat­ření.

Na Slo­ven­sku za­vraž­dili no­vi­náře Jána Ku­ci­aka s jeho pří­tel­kyní. Jaký tohle dává smysl, pro­boha?

Mafie 'Ndran­gheta, jejíž lidé mají zásah (nej­spíš) na svě­domí, ovládá velkou část ev­rop­ského trhu s ko­ka­i­nem po­chá­ze­jí­cím vět­ši­nou z Ko­lum­bie. Peníze z dro­go­vého byz­nysu pak tečou do le­gi­tim­ních pod­niků, které jsou vedené méně le­gi­tim­ním způ­so­bem (ze­mě­děl­ství a so­lární ener­gie jsou ide­ální obory, kam se pustit, neboť v nich můžou shráb­nout dotace z EU). 'Ndran­ghe­tové se ale i tak ne­mů­žou zbavit sta­rých zvyk­lostí a jedou v da­ňo­vých pod­vo­dech. Peníze a další páky mafie vy­u­žívá k zís­kání vlivu v po­li­tice. Rov­nice vypadá tak, že čím více mají toho prv­ního, tím více do­sta­nou toho dru­hého, a v pe­ně­zích se do­slova koupou. Podle kri­mi­na­listů má 'Ndran­gheta větší obrat než Mc­Do­nald's a De­ut­sche Bank do­hro­madyjejí ak­ti­vity tvoří 3% ital­ského HDP.

Po­dobně jako za dro­gový návyk Spo­je­ných Států platí Mexiko, tak jeden slo­ven­ský žur­na­lista začal platit za ev­rop­skou touhu po neu­ro­che­mic­kém blahu. Roz­krý­val daňové pod­vody a konexe mafie na horní příčky po­li­ticky našich vý­chod­ních bratří (strana Směr a Robert Fico vy­pa­dají ve světle od­ha­lení po­ně­kud in­fil­tro­vaně) a teď je mrtvý.

Na Slo­ven­sku to vy­vo­lalo reakce na všech mys­li­tel­ných úrov­ních – jako útok na člo­věka, na zá­stupce dů­le­žité in­sti­tuce a na sa­motné státní zří­zení.

U nás pre­miér v demisi, který spo­lu­pra­co­val s StB a je po­de­zřelý z do­tač­ního pod­vodu, se chová, jako kdyby mu pa­t­řila celá země, Oka­mu­rovi ba­chaři si razí cestu stálé výš a výš, KSČM dělá, jako kdyby během jen­děch čty­ři­ceti let naší his­to­rie bylo všechno v nej­lep­ším po­řádku, a do GIBSu šoupli mlá­tičku, pre­zi­dent je pri­mi­tivní idiot, který si notuje s ex­tré­misty, v radě ČTK sedí člověk, který blije al­ter­na­tivní fakta pro par­la­mentní listy. Ať se děje cokoli, nikdo nikdy ne­při­zná chybu, nikdo ne­re­zig­nuje, nikdo se ne­o­mluví, nikdo ne­pro­jeví ja­kou­koli lid­skost. Jaký tohle dává smysl?

Zprávy je mnohem snad­nější číst, když člověk ztratí víru v bu­douc­nost. Pak se z nich stane jen pře­hlídka vysoce kva­litní ab­sur­dis­tické prózy.


+1: Do slu­chá­tek mi hraje Mundus Ce­re­ris od CHARUN

+2: Slo­ven­sko dosud žilo v iluzi, že jsme mo­de­lo­vou stře­do­ev­rop­skou zemí

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz