k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

***Tech***

28. 6. 2018 — k47

Pojďme se bavit o tech­no­lo­gii.

K47čku už ně­ja­kou dobu pohání spe­ci­a­li­zo­vaný ge­ne­rá­tor sta­tic­kých webů po­jme­no­vaný as­cii­blog. Napsal jsem ho od nuly a je jako moje dítě—od po­hledu od­porné a na­to­lik plné hacků a de­for­mací, že nemůže samo přežít v ne­přá­tel­ském světě. Ale zatím to fun­guje a to je hlavní. Po nás ať přijde potopa. Stě­žejní myš­len­kou je pu­ris­musab­so­lutně nutné mi­ni­mum.

To se pro­je­vuje v tom, jak je kód as­cii­blogu napsán a také jaké ge­ne­ruje HTML stránky. Jde jen o asi 4800 řádků kódu (vět­šina z nich ve Scale, malá část pak v PHP a Ja­vaScriptu), který se spo­léhá jen na tři ex­terní knihovny. Kód je velice hustý a těžký, ne nutně ne­pře­hledný, člověk/pro­gra­má­tor/čtenář se přesto musí na­la­dit na tu správ­nou men­tální frek­venci, aby ty kryp­to­grafy do­ká­zal po­ho­dlně číst. Ne­tvr­dím, že jde o nějak ex­ce­lentní pro­gra­mo­vou stať, ale jak už jsem jednou řekl: Fun­guje to pro mě.

Pu­ris­mus a nutné mi­ni­mum je také hnací síla, která udává podobu vý­sled­ným ar­te­fak­tům. Webové stránky musejí být mi­ni­mální, s nejmenší možnou kom­ple­xi­tou a ve­li­kostí, vše, co není třeba, je nutné ořezat. Nejde o mi­ni­ma­lis­mus, to je sa­mo­libý umě­lecký proud, který osla­vuje pus­totu a re­dukci ad ab­sur­dum. Jen idioti, kteří jsou v do­sta­tečně pri­vi­le­go­vané pozici, že si mohou do­vo­lit oželet prak­tič­nost, vy­chva­lují mi­ni­ma­lis­mus1 . Chci vy­ge­ne­ro­vat webo­vou stránku, která má co nej­lepší poměr, ba­lastu k uži­tečné in­for­maci. To je motor, který ob­se­sivní mysl žene do kraj­nosti. Třeba dneska jsem přidal ná­stroj pro mi­ni­ma­li­zaci CSS, který z každé stránky ořízne pár zby­teč­ných bajtů, a op­ti­ma­li­zo­val úvodní stránku a od­leh­čil ji o 300 bytů. Vy­platí se to? Prav­dě­po­dobně ne. K47čka je už tak značně kom­paktní a načítá se celkem svižně. Ale tady jde o prin­cip. Jak jsem říkal: Tech­no­lo­gický pu­ris­mus a nic víc než nutné mi­ni­mum. Ne­spo­ko­jím se s ničím horším. Je snadné dělat pod­prů­měrné věci, které jen-tak-tak stačí, které jsou všední a ne­vý­razné, tak aspoň jednou chci udělat něco po­řádně, po­řádně ad ab­sur­dum.

Ok, abych se při­znal, nevím, jaká měla být pointa. Udělal jsem nějaké změny tady na k47čce, které by mohly o něco málo zrych­lit na­čí­tání a chvíli jsem o tom bez cíle blá­bo­lil dou­faje, že přijdu na ně­ja­kou pointu, ale ta se ne­do­sta­vila, tak to tady za­kon­čím třemi teč­kami…


Pozn: stalkr je už také ně­ja­kou dobu po­há­něn ma­ši­né­rií as­cii­blogu.


  1. Nejsem si úplně jistý, ale tohle může být re­la­vantní.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz