k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svoboda některých slov

11. 9. 2018 — k47

Klaus dvojka a Oka­mu­rovi kluci z SPD chtějí svo­bodu slova na in­ter­netu a so­ci­ál­ních sítích. Hmm. Tady něco smrdí. Tady něco ne­hraje. Parta, která všude vidí ne­o­mar­xisty, i když je nikdo nemůže najít1 , chce svo­bodu slova online. Včetně Jakla, který se jako správný re­ak­ci­o­nář příliš ne­ka­ma­rádí s vo­leb­ním právem žen.

Uspo­řá­dali proto par­tajní se­mi­nář Svo­boda pro­jevu a právo občana na pravdu – od SDP pro pří­z­nivce SPD, po­sádky dez­in­for­mač­ních webů a fa­noušky kon­spi­rač­ních teorií. Však to znáte: Ve­řejné zpra­vo­daj­ství je pro­pa­ganda, žijeme pod dik­tá­tem elit, které ma­ni­pu­lují ve­řej­ným mí­ně­ním, ne-ma­in­stre­a­mové a opo­nentní názory jsou cen­zu­ro­vané, jejich no­si­telé de­ho­ne­sto­váni, Česká Te­le­vize je ne­ob­jek­tivní pro­pa­gan­dis­tický ná­stroj.

Ve vzdu­chu zůstal viset ne­vy­řčený do­da­tek: „A to je špatně, pro­tože to není naše pro­pa­ganda, pro­tože to nejsme my, kdo ma­ni­pu­luje ve­řej­ným mí­ně­ním, pro­tože naše šílené názory nejsou brány vážně, pro­tože Česká Te­le­vize ne­vy­sílá podle našeho pro­gramu.“

Chceme si říkat, co se nám zlíbí a ne­chceme za to nést ná­sledky. Chceme aby nás všichni po­slou­chali, chceme lhát, pře­kru­co­vat fakta, být ne­taktní a krutí, ale ne­chceme, aby nás za to nikdo kri­ti­zo­val.

A pak vezmou tuhle osobní ukřiv­dě­nost a pre­zen­tují ji jako obecně platné prin­cipy – něco víc než pouhou snahu jak le­gi­ti­mi­zo­vat vlastní ší­len­ství, jak zlep­šit vlastní po­li­tic­kou pozici.

Ideály svo­body slova před­po­klá­dají dis­kuzi a dialog, ze kte­rého vzejde hlubší po­ro­zu­mění světu, tedy opak toho, co SPD+Klaus dvojka chtějí – chrlit víc a víc jedu. Ale to ne­mů­žou pro­vá­dět v mě­řítku, které od­po­vídá jejich am­bi­cím. Při­pa­dají si tedy utla­čo­vaní, pro­tože i přes všechny své ma­te­ri­ální statky není ze­it­ge­ist zcela a bez vý­ji­mek na jejich straně.


Podle zá­ko­níku je svo­boda pro­jevu ome­zena v ná­sle­du­jí­cích pa­ra­gra­fech:

Když Klaus dvojka mluví o tom, že „pro­vo­zo­va­telé so­ci­ál­ních sítí by směli blo­ko­vat jen pří­spěvky na­bá­da­jící ke zmí­něné ge­no­cidě a po­dobně“, které z těchto pa­ra­grafů padnou?


  1. Bude to nej­spíš proto, že ne­o­mar­xisté, tak jak o nich blouzní ne­pří­liš pro­gre­sivní hla­vouni, ne­e­xis­tují. Jde o termín pře­vzatý od ne­o­na­cistů, trochu pře­bar­vený, který slouží jen k očer­ňo­vání od­půrců. Každý člověk s byť jen trochu pro­gre­siv­ními ten­den­cemi je tajný ko­mu­nista a ko­mu­nis­tický režim nemá nikdo rád.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz