k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stroje mluví, lidé mlčí

12. 5. 2018 — k47

Ne­dávno google na nějaké své me­ga­kon­fe­renci ukázal další pokrok v umělé in­te­li­genci svého osob­ního asi­s­tenta. De­mon­stro­val jak robot za vás někam zavolá a na­pří­klad vás ob­jedná do ka­deř­nic­tví. Ro­bo­tický hlas zní k ne­ro­ze­znání od lid­ského, robot re­a­guje na pro­tistranu a kon­ver­zuje.

Je zatím ome­zený jen na ně­které kon­krétní úkoly, ale to se velice rychle změní a za pár let, nebude možné poznat, jestli vám volá člověk nebo robot (Určitě se také objeví apli­kace, která za vás bude od­po­ví­dat na te­le­fo­náty/chaty přátel, na které nemáte čas, ale přesto chcete vy­pa­dat přá­tel­sky. Lo­gické vy­ús­tění je pak stav, kdy za obě strany mluví roboti a ti si vzá­jemně budují umělá přá­tel­ství a důvěru, ale kon­ver­zaci nečte žádný živý člověk).

Teď je tedy možné re­a­li­zo­vat playr – fik­tivní startup, který jsem vysnil jako ne­u­vě­ři­telně stu­pidní ná­stroj, který me­cha­ni­zuje lid­skost – a teď o sedm měsíců poz­ději je to v pod­statě jasná věc.

I když nic plně au­to­ma­ti­zo­va­ného jako playr (na­štěstí & zatím) ne­vzniklo, přesto exis­tují firmy, které za vás budou dělat všechnu tu otrav­nou online ko­mu­ni­kaci. Ne­mu­síte ztrá­cet čas, jen vy­so­líte cash a oni vám budou sypat te­le­fonní čísla po­ten­ci­ál­ních part­nerů, které vy­lo­vili, a vy můžete vy­rá­žet na se­tkání IRL. O ničem ta­ko­vém jsem ne­vě­děl, ale ne­pře­kva­puje mě to. Divím se jen, že ne­vznikly mnohem di­srup­tiv­nější startupy, které by za vás volaly ro­di­čům, cho­dily na­vště­vo­vat ne­moc­ného dědu v ne­moc­nici a cel­kově se po­sta­raly o všechny ty otravné spo­le­čen­ské ob­li­gace.

Po pre­zen­taci googlu mě taky na­padlo, že bu­douc­nost v sobě může mít iro­nický zvrat – o vaší práci vás ne­při­praví kom­pli­ko­vaný systém, který byl za vel­kého úsilí zdlou­havě vy­vi­nutý spe­ci­ficky za účelem, aby na­hra­dil děl­níky v kon­krét­ním oboru, ale jen ne­vý­znamný update nějaké ná­hodné apli­kace, která k ničemu ta­ko­vému nikdy nebyla za­mýš­lena. Jeden den prostě apli­kace, která je zdarma, na­hradí vaše vzdě­lání, ex­per­tízu a zku­še­nosti.


+1: If given the abi­lity to sa­tisfy nearly any ma­te­rial desire, what is it that we actu­ally would want?

+2: Ne­po­tře­bu­jeme uni­ver­zální příjem, ale něco ra­di­kál­něj­šího.

+3: Při­pa­dám mi, že even­tu­a­lita náhlé smrti, je v této době víc než reálná. Jsem celý mimo, in­terní me­cha­nismy roz­ho­zené. Jednou to musí přijít, tak proč ne teď?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz