k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Co se skrývá na starých discích?

4. 12. 2018 — k47

Asi takhle: Právě se snažím ob­no­vit mrtvý NTFS disk. Po­da­řilo se mi vy­tvo­řit obraz disku, ale ten není ve stavu, aby se dal při­po­jit jako sou­bo­rový systém a pře­číst z něj uži­tečná data. Na druhou stranu to aspoň vypadá, že obraz není jen o ná­hodné smetí, ob­sa­huje ře­tězce či­tel­ného textu, navíc podle návodu fo­renz­ního ex­perta a za hojné pomoci in­ter­netu, jsem v he­xe­di­toru prošel struk­turu disku a vypadá to na va­lidní disk s jedním NTFS od­dí­lem. MFT – ta­bulka všech sou­borů – je stále či­telná a tedy by neměl být pro­blém pře­číst obsah sou­borů, ať už je po­ško­zený nebo ne.

Právě teď si dělám místo na disku, abych mohl udělat kopii obrazu, kterou zkusím nějak za­chrá­nit. Při­padá mi ne zcela ide­ální pro­vá­dět po­ten­ci­álně de­struk­tivní ope­race na je­di­ném exis­tu­jí­cím obrazu, když se disk ne­tváří, že by do­ká­zal vy­pro­du­ko­vat další. Jak říkal Lenin: Zá­lo­ho­vat, zá­lo­ho­vat, zá­lo­ho­vat.

V prů­běhu téhle es­ka­pády jsem se do­zvě­děl o výkvětu sou­bo­ro­vých sys­témů de­va­de­sá­tých let, víc než jsem kdy chtěl vědět, ale co? Vždy je za­jí­mavé se naučit něco nového. Navíc NTFS je celkem jed­no­du­chý, nejde o copy-on-write bláz­nov­ství v duchu ZFS nebo btrfs, ale ve své pod­statě jen seznam jmen sou­borů a poin­tery na clus­tery, kde se na­chází jejich obsah. Kdyby žádná zá­chranná uti­lita ne­fun­go­vala, bylo by snadné napsat si vlastní.

Ze stej­ného dne jako tohle

A taky, při úklidu na disku – což spo­čí­valo hlavně v kom­pri­mo­vání 1.1TB ar­chivu 4chanu pomocí zstd – našel ar­chivy fotek z roku 2016, které jsem nikam nedal. V té době ne­za­čal ex­pe­ri­ment s ascii blogem a nepsal jsem na k47čku každý den, a tak se jen hro­ma­dily na disku a za­pa­dá­valy di­gi­tál­ním pra­chem. Ale teď se vý­borně hodí jako ilu­strace postů nebo jako vy­cpávky, když se cítím víc líný než ob­vykle – a to není málo -, a nechci nic psát.

Takže za mě dobrý. Ale disk je stále Schrö­din­ge­rův disk – živý a mrtvý zá­ro­veň. Na na­darmo se kla­sic­kým diskům říká ro­tu­jící rez.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz