k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ztratili jsme Stalina

20. 2. 2018 — k47

Dneska jen te­le­gra­ficky: film The Death of Stalin je super — satira/ko­me­die/drama o mo­cen­ských zá­pa­sech, které ná­sle­do­valy těsně po smrti so­vět­ského dik­tá­tora.

Všichni po­hla­váři na špičce py­ra­midy ko­mu­nis­tic­kého režimu – Chruš­čov, Ma­len­kov, Mo­lo­tov, Berija, Žukov & další – se snaží na­vi­go­vat vniklý chaos a sami se přitom dostat do nej­vý­hod­nější pozice, ide­álně jako Sta­li­nova ná­hrada. Každý špatný krok přitom zna­mená, že můžou skon­čit s dírou v hlavě.

Je to po­ně­kud ne­zvyklé kombo, tolik humoru na pozadí tolika utr­pení. Možná proto každý vtipný oka­mžik působí o tolik hu­mor­něji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz