k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Žít ve vlastní špíně (asciiblog návod)

3. 9. 2018 — k47

Však to znáte: Žijete si své dny v klid­ném kodr­ca­vém rytmu, po­cho­du­je­te vstříc náručí ne­vy­hnu­tel­né smrti a nic vás nemůže vyvést z míry. Ale to jen do chvíle, kdy se na scéně objeví Další Osoba. Pak na­jed­nou musíte všech­ny za­běh­lé rytmy zhod­no­tit ve světle jejích očí, z nového úhlu, ne jak působí na vás – člo­vě­ka, který se s nimi sžil – ale pro Jiného. Pak si uvě­do­mí­te, že všech­ny ty de­tai­ly, jako že ko­hout­ky pro teplou a stu­de­nou vodu v kou­pel­ně jsou pro­ho­ze­né, zámek ve dveřích ode­mkne­te jen, když klíčem při vklá­dá­ní lom­cu­je­te, jedny dveře musíte nad­zved­nout, aby se daly ote­vřít, okna během bouřky vy­dá­va­jí zvuk po­dob­ný pláči malých dětí a z žá­rov­ky v před­sí­ni od­ka­pá­vá krev, se kte­rý­mi jste se nau­či­li žít, nejsou vůbec ob­vyk­lé a po­zo­ro­va­tel zvenčí by si za­slou­žil aspoň vy­svět­le­ní.

Nic ta­ko­vé­ho se mi osobě nemůže stát, pro­tože v Cele jsem od světa od­dělen masiv­ní izo­la­cí lesů a samoty.

Ale přesně tak je to s tímhle webem – soft­ware, který ho pohání jsem napsal od nuly a s velkým množ­stvím jeho po­div­nos­tí jsem se naučil žít. Ne­o­pra­vil jsem je, ne­vy­brousil všech­ny ostrý hrany, jen jsem žil ve vlast­ní špíně. Věděl jsem jak se vy­hnout če­ka­jí­cím ná­stra­hám. To sta­či­lo.

Ale pak se ozval čtenář (tak se po­de­psal v ko­men­tářích), že by chtěl rozjet vlast­ní zvíře na hřbetě as­cii­blo­gu, ale na­ra­zil na de­fek­ty ne­dis­ci­pli­no­va­né­ho vývoje a života po pás ve vlast­ních (di­gi­tál­ních) ex­kre­men­tech.

Šlo o po­zi­tiv­ní impulz. Na­jed­nou jsem musel ukli­dit a vy­mě­nit kr­vá­ce­jí­cí žá­rov­ky. Bylo třeba uhla­dit povrch soft­ware, učinit ho pří­vě­ti­vějším, mi­ni­ma­li­zo­vat ná­stra­hy. Z těchto kroků be­ne­fi­tu­ji sám, ale nikdy dřív jsem se k nim neměl, pro­tože jsem se naučil žít s utr­pe­ním.

Asi takhle: Před­cho­zí od­stav­ce nejsou nic víc, než roz­pliz­lá před­mlu­va k jed­no­du­ché­mu ozná­me­ní: Napsal jsem stru­č­ný návod, jak roz­běhat as­cii­blog & jak z něj vy­těžit co nej­ví­ce.. Jde o první část a první ite­ra­ci do­ku­men­tu. Chci ho po­stup­ně vy­le­pšo­vat a při­dá­vat další části, které vy­světlí všech­na udělát­ka as­cii­blo­gu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz