k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Žít ve vlastní špíně (asciiblog návod)

3. 9. 2018 — k47 (♪)

Však to znáte: Žijete si své dny v klid­ném kodr­ca­vém rytmu, po­cho­du­jete vstříc náručí ne­vy­hnu­telné smrti a nic vás nemůže vyvést z míry. Ale to jen do chvíle, kdy se na scéně objeví Další Osoba. Pak na­jed­nou musíte všechny za­běhlé rytmy zhod­no­tit ve světle jejích očí, z nového úhlu, ne jak působí na vás – člo­věka, který se s nimi sžil – ale pro Jiného. Pak si uvě­do­míte, že všechny ty de­taily, jako že ko­houtky pro teplou a stu­de­nou vodu v kou­pelně jsou pro­ho­zené, zámek ve dve­řích ode­mknete jen, když klíčem při vklá­dání lom­cu­jete, jedny dveře musíte nad­zved­nout, aby se daly otevřít, okna během bouřky vy­dá­vají zvuk po­dobný pláči malých dětí a z žá­rovky v před­síni od­ka­pává krev, se kte­rými jste se na­u­čili žít, nejsou vůbec ob­vyklé a po­zo­ro­va­tel zvenčí by si za­slou­žil aspoň vy­svět­lení.

Nic ta­ko­vého se mi osobě nemůže stát, pro­tože v Cele jsem od světa od­dě­len masivní izo­lací lesů a samoty.

Ale přesně tak je to s tímhle webem – soft­ware, který ho pohání jsem napsal od nuly a s velkým množ­stvím jeho po­div­ností jsem se naučil žít. Ne­o­pra­vil jsem je, ne­vy­brousil všechny ostrý hrany, jen jsem žil ve vlastní špíně. Věděl jsem jak se vy­hnout če­ka­jí­cím ná­stra­hám. To sta­čilo.

Ale pak se ozval čtenář (tak se po­de­psal v ko­men­tá­řích), že by chtěl rozjet vlastní zvíře na hřbetě as­cii­blogu, ale na­ra­zil na de­fekty ne­dis­ci­pli­no­va­ného vývoje a života po pás ve vlast­ních (di­gi­tál­ních) ex­kre­men­tech.

Šlo o po­zi­tivní impulz. Na­jed­nou jsem musel ukli­dit a vy­mě­nit kr­vá­ce­jící žá­rovky. Bylo třeba uhla­dit povrch soft­ware, učinit ho pří­vě­ti­věj­ším, mi­ni­ma­li­zo­vat ná­strahy. Z těchto kroků be­ne­fi­tuji sám, ale nikdy dřív jsem se k nim neměl, pro­tože jsem se naučil žít s utr­pe­ním.

Asi takhle: Před­chozí od­stavce nejsou nic víc, než roz­plizlá před­mluva k jed­no­du­chému ozná­mení: Napsal jsem stručný návod, jak roz­bě­hat as­cii­blog & jak z něj vy­tě­žit co nej­více.. Jde o první část a první ite­raci do­ku­mentu. Chci ho po­stupně vy­lep­šo­vat a při­dá­vat další části, které vy­světlí všechna udě­látka as­cii­blogu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz