k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Snový experiment

21. 1. 2018 — k47

Zatím se mi ne­po­da­řilo ovliv­nit vlastní sny.

Pár dnů zpátky jsem začal s ex­pe­ri­men­tem for­mo­vání snů. Chtěl jsem zkusit, jestli by bylo možné cíleně na­hra­dit běžné pus­tiny noč­ního děsu něčím pří­jem­něj­ším. Vý­sledky prv­ních dnů ex­pe­ri­mentu jsou ne­ga­tivní. Zdá se stále to samé co dřív.

Na­pří­klad zrovna před ně­ko­lika ho­di­nami jsem si užil výjevy, jak █████ sám na sobě pro­vá­děl chi­rur­gické zá­kroky špi­na­vou se­ky­rou, za­tímco jsme tá­bo­řili někde v lese. De­tailní a gra­fické scény od­la­mo­vání a se­škra­bo­vání vlast­ních kostí a lebky byly v ceně. Sekyru nikdy ne­po­u­ží­val k sekání, ale jen jako nůž. Kosti pukaly jako čer­stvé dřevo. Ne­do­kážu přesně popsat odpor a hrůzu, kterou jsem cítil, v mo­mentě pro­bu­zení mi z toho bylo zle a teprve když mě začala za­pla­vo­vat re­a­lita po­tem­nělé Cely, se mi při­lep­šilo. Ex­pe­ri­ment selhal.

(Byl někdy něčí sen na­to­lik ne­chutný, že při­nu­til spáče zvra­cet?)

O jednu noc dřív jsem mučil te­e­nagera za to, že házel díly střel­ných zbraní do ryb­níka. Hodiny a hodiny sa­dis­tic­kého týrání, ne­ú­navné, bez pře­s­tání a zcela beze smyslu. Opět nejde přesně o snový ideál po kterém toužím. Pre­fe­ro­val bych skoro všechno, jen ne tohle. Něco méně hro­zi­vého a něco méně kru­tého.

Snový ex­pe­ri­ment po­kra­čuje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz