k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

O něco málo lepší než Slovensko

14. 9. 2018 — k47

Kdysi jsem četl o rvačce al­go­ritmů na ama­zonu. Zú­čast­nili se jí dva pro­dejci, kteří al­go­rit­micky na­sta­vo­vali ceny na zá­kladě cen kon­ku­rence. Jeden se snažil vy­rov­nat nej­lepší ceny ostat­ních, druhý se vy­dá­val za více nóbl pro­dá­va­jí­cího a na­sta­vil cenu pár centů nad nej­lepší na­bíd­kou kon­ku­rence.

A pro­tože jednu knížku pro­dá­vali jenom tito dva, roz­to­čil se za­ča­ro­vaný kruh. První vy­rov­nal cenu, druhý přidal pár centů, první do­rov­nal, druhý přidal, do­rov­nal, přidal, do­rov­nal, přidal a na­jed­nou knížka stála tisíc dolarů. Přitom se cena na­vy­šo­vala jen po mi­k­ro­sko­pic­kých krůč­cích.

Tahle jen zpola za­pa­ma­to­vaná anekdota je dneska re­le­vantní.

Před spaním jsem zase ne­pří­tomně brouz­dal růz­nými wiki. Však to znáte, na li­bo­volné wiki v levém sloupci klik­nete na random ar­ticlevlny moře in­ter­ne­to­vých en­cy­klo­pe­dií vás vy­vrh­nou na pláže dik­ta­tur Asie. Tam strá­víte ně­ko­lik hodin a do­sta­nete se k ta­bul­kám srov­ná­va­jí­cím jed­not­livé státy v aspek­tech po­kro­ko­vosti. Ale tuhle věc už asi znáte, na k47čce je jí vě­no­vána ko­lonka wi­ki­de­mie.

Hledal jsem v nich, jak jsme na tom my a jak je na tom Slo­ven­sko. De­mo­cracy Index: ČR 7.62, SR 7.16. Vedeme. Corrup­tion Per­cep­ti­ons Index: ČR 46. pozice, SR 54. pozice. Vedeme. Henley Passport Index (do kolika zemí se můžeme vydat bez víza): ČR 182 zemí, SR jen 179 zemí. Jsme o trochu lepší. Human De­ve­lo­p­ment Index: ČR 27. pozice, SR 38. pozice. Ví­tě­zové. Edu­cation Index: Čechy na 15. místě, Slo­ven­sko až na de­vě­ta­dva­cá­tém. Šam­pi­oni.

Občas v žertu na­vr­huji, že by motto našeho státu mělo být „O něco málo lepší než Slo­ven­sko.“ Ne o moc. Jen o ne­zbytné mi­ni­mum. A stejně tak by to měli mít naši bratři, kteří z ně­ja­kého důvodu cítí nut­nost mít dvě různá pís­mena L s čárkou.

A ono by to (hodně te­o­re­ticky) nebyla ani tak špatná stra­te­gie, jak de­mon­struje pří­klad na za­čátku. Kdyby exis­to­valy dvě entity, které se snaží trumf­nout, byť jen mi­ni­málně, mohlo by to na­sta­vit po­zi­tivní kurz. Nebo by se jedna z nich slo­žila jako So­vět­ský Svaz.

Tak nic. Ono asi nebude možné vy­bu­do­vat re­a­lis­tic­kou stra­te­gii na zá­kladě vtipu, anekdoty a pěti ta­bu­lek z in­ter­netu. (I když se nás sou­čas­nost může snažit pře­svěd­čit o opaku.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz