k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sezóna raidů, projekt NKP a trosky let dávno minulých

28. 3. 2018 — k47

Pro­boha, tenhle web je troska. Na duhou stranu: bylo to tak od samého po­čátku. Nic se ne­změ­nilo, stále do­dr­žuji pra­staré po­řádky.

Dneska nemám čas na nic roz­sáh­lej­šího. Ve frontě mi leží ±7000 slov článků v pro­toy­pické podobě, ale čím víc toho mám, tím menší se do­sta­vuje chuť se ve změti textu zo­ri­en­to­vat & aspoň něco z trosek textů do­táh­nout do konce. Ale co? Slova mají smysl, jen když je vyřknu & tyhle na svůj oka­mžik slávy musí počkat.

Něco z toho je teď vy­hra­zené pro S.-ův pro­jekt, nej­spíš článek o tom, že Wil­liam S. Burrou­ghs – dynamo beat ge­ne­ration – v Nahém Obědě po­skytl návod k řešení opi­o­dové epi­de­mieame­rické války proti drogám.

Tenhle pro­jekt – před­sta­vený v hos­podě na Hlav­ním ná­draží a zatím bez fi­nál­ního jména – je re­a­li­zací mnoha vrstev fikce, jde o his­to­rický ar­te­fakt zdesti­lo­vaný ko­lo­nou Bor­gesov­ského pod­vodu, nebo něco na ten způsob. Na po­čátku exis­to­val sku­tečný ča­so­pis, který začal po­u­ží­vat ve svých po­víd­kách. Pak ča­so­pis zanikl a S. – jeho hlavní hy­ba­tel – mojí ne­pra­vou podobu pře­vzal do svých po­ví­dek. Ně­ja­kou dobu tedy pře­ží­val jev ve fikci. Po­slední krok je ča­so­pis znovu vzkří­sit, ne s pů­vod­ním po­slá­ním, ale v ob­ludné podobě, do které byl po­krou­cen tlakem prózy. Na 50% fak­tický, na 75% fik­tivní. Proč ne?

Mohl bych sepsat jak pro­bí­hala Porada na Hlav­ním, jako z velké části smyš­le­nou verzi sku­teč­nosti, zcela pře­hna­nou a vy­pja­tou, jen abych trefil ně­které kon­krétní noty a dosáhl ur­či­tých závěrů. Zase, proč ne? Re­a­lita, jak se zdá, tvoří stále menší a menší pře­kážku in­ter­pre­taci.

Nic z před­cho­zích od­stavců jsem ne­chtěl psát, ale stalo se & teď se je nebudu snažit mazat. Chtěl jsem jen zmínit, že jsem na­plá­no­val další fo­to­gra­fic­kou vý­pravu, pátého května na Milion Ma­ri­hu­ana March: Expect vi­o­lent cla­shes with sto­ners shu­f­fling aimlessly through city streets. Všichni jste zváni.


+1: O loň­ském Mil­lion Ma­ri­hu­ana March tady.

+2: Na za­čátku jsem říkal, že tenhle web je troska, co třeba takové Trosky S.S. Needle od švéd­ských post-me­ta­lo­vých mágů Cult of Luna.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz