k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Semité, antisemité a anti-antisemité

24. 4. 2018 — k47 (♪)

Před pár dny jsem se ná­ho­dou na­cho­mýtl kolem dal­šího prů­vodu. Šlo o akci sto­jící na třech nohách: 1) proti an­ti­se­mi­tismu, 2) při­po­me­nutí obětí ho­lo­kaustu, 3) oslavy 70 let od vzniku Iz­ra­ele. Vi­zu­álně šlo o moře Iz­ra­el­ských vlajek a zvu­kově o trou­bení na rohy ně­ja­kého zví­řete. Jsem si zcela jistý, že to mělo ná­bo­žen­ský pod­text a nešlo jen o způsob, jak učinit celou ope­raci smys­lově o něco za­jí­ma­vější.

Musím říct, že Iz­ra­el­ská vlajka je přímo určená k nošení. Když ji má člověk na ra­me­nou, hvězda Da­vi­dova mu spo­čívá přímo na zádech a to vypadá es­te­ticky pří­jemně.

Pochod jsem malou chvíli sle­do­val, pár bloků pra­sta­rým městem, pro­plé­tal se ulič­kami a lidé pro­cesí re­fle­xině na­tá­čeli na mobily1 , den jako každý jiný.

Za pár minut jsem za­sle­chl jed­noho chlápka na ulici, jak říká „Hit­lera na vás“. To mi zka­zilo náladu. Proč? Proč máme tohle za­po­třebí, ta­ko­vou­hle tupou ne­ná­vist? Ale možná to byl neo-na­cista/fa­šista a měl jsem mu, jako uvě­do­mělý občan vrazit ránu, jak to nějaký be­ze­jmenný dob­ro­di­nec udělal s Ri­char­dem Spen­ce­rem. Proč ne?

Ale nebyl to jediný po­divný kon­trast. Jeden týpek z prů­vodu, který mával vlaj­kou Iz­ra­ele měl na košili na­psáno za­sta­víme ne­le­gální imi­graci, Za­sta­víme diktát EU. Jo při­po­meňme si všechno, co se stalo těmhle lidem v mi­nu­losti, ale téhle jiné sku­pině lidí nasrat. Trochu po­mí­chané sdě­lení. So­li­da­rita na jedné straně, ale ne na druhé. Vždycky stačí málo, aby pocit z dobré věci zhořkl.


  1. Máme ab­so­lutní svo­bodu dělat, co jen chceme, celý svět, jsoucno a čas nám leží u nohou, ale my stále po­ři­zu­jeme selfie. Proč? Pro­boha proč?
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz