k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Naše oblíbená sekta

21. 11. 2018 — k47

Jako ob­vykle se naše ob­lí­bená sekta Falun Gong uká­zala i na osla­vách 17. lis­to­padu. Byli tam loni, byli tam i letos, seděli v kruhu a zmra­zení v pózách me­di­tace a hlu­bo­kého sou­stře­dění a po­ti­chu tak upo­zor­ňo­vali na per­sekuci Falun Gongu v Číně, která za­chází až k ná­sil­nému ode­brání orgánů nut­ných k životu.

Falun Gong ale není je ne­škodná me­di­tační praxi, vy­hla­zená v mo­cen­ských bojích čín­ského režimu, jak se pre­zen­tuje na západě, ale o sku­tečně po­divný kult pod palcem vy­ši­nutý vůdce s - jak to říct? – ne­or­to­dox­ními a zpá­teč­nic­kými názory na ho­mose­xu­a­litu, rasové sou­žití, mo­derní me­di­cínu a evo­luci. Hmm. Jeden krok vpřed, dva zpátky…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz