k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nejrychlejší běžci nemají nic na nejpomalejší cyklisty

14. 11. 2018 — k47

Vrátil jsem se z cesty na kole a jako ob­vykle jsem na mapě změřil ura­že­nou vzdá­le­nost. Nikdy s sebou nemám žádné za­ří­zení schopné měřit vzdá­le­nost, rych­lost nebo jiné ki­ne­tické pa­ra­me­try, do­konce i te­le­fon ne­chá­vám doma v Cele. Teď jsem ale znal i čas cesty. Před prvním šlápnu­tím do pedálů jsem se po­dí­val na hodiny a stejně tak i po tom, co se kola de­fi­ni­tivně pře­stala točit. Vý­sle­dek: Prů­měrná rych­lost 22 km/h.

Pro srov­nání svě­tový rekord ma­ra­ton­ského běhu činí 2 hodiny 6 minut a pár vteřin, což od­po­vídá rych­losti 20 km/h. V tomto světle můj výkon ne­vy­padá nijak at­le­ticky nebo do­konce li­cho­tivě. Někdo by mi téměř stačil po nohách.

Všechno je ale o per­spek­tivě. Když se na to po­dí­vám z druhé strany, svědčí to o ne­u­vě­ři­telné efek­ti­vitě kola jako do­prav­ního pro­středku – ne­tré­no­vaný obézní amatér s je­di­nou funkční kon­če­ti­nou je na kole rych­lejší než nej­lepší z běžců této pla­nety, těch super-mu­tantů z Keni kteří se rodí je jeden z mi­li­ardy, ge­ne­ticky na­vr­že­ných k běhu na dlouhé vzdá­le­nosti. A přesto je dám na starém kole za pár šupů. To není špatné.

Někde jsem četl, že prů­měrná rych­lost do­jíž­dě­jí­cích cyk­listů v Kodani v 15 ki­lo­me­trů v hodině a jedna z firem do­ru­ču­jící jídlo, zjis­tila, že její cyk­lis­tičtí do­ru­čo­va­telé jsou ve měs­tech vždy rych­lejší než roz­vozci v autech a někdy pře­de­že­nou i jezdce na mo­tor­kách.

Není žádný důvod ne­jez­dit na kole. Všichni bychom měli. Z ja­kých­koli důvodů. Vážně.


+1: Mo­ti­vační video

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz