k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ruský styl

27. 2. 2018 — k47

Útok na jed­noho z nás, je útokem na všechny z nás.

Dvě tu­ristky v dů­cho­do­vém věku se fotily před sochou sva­tého Vác­lava. Za­sle­chl jsem an­g­licky: „To musel být někdo slavný.“ Za oka­mžik se mě ze­ptaly, jestli mluvím an­g­licky. Chtěly znát pro koho před Koněm hoří moře svíček.

Vy­svět­lo­val jsem, že je to za in­ves­ti­ga­tiv­ního no­vi­náře Jána Ku­ci­aka, který byl spolu s svou pří­tel­kyní za­vraž­děn.

Tohle vy­svět­lení jim sta­čilo, ale ani zda­leka ne­do­ká­zalo po­stih­nout hrůzu, kterou ona dvo­jitá vražda re­pre­zen­tuje. Jde o bu­rá­cení rus­kého stylu na­klá­dání s ne­po­ho­dl­nými no­vi­náři, kteří jsou z cesty od­klí­zeni ve velkém s dírou v hlavě. Tato re­a­lita se teď zdá tak bi­zarní a vzdá­lená. Jsme přece za­sek­nutí hlu­boko v Západě, jak to­po­gra­ficky tak me­ta­fo­ricky, že se to přece nemůže stát. Žejo? Ale víra ve spo­lečný ev­rop­ský pro­jekt slábne a Re­pub­lika klouže na východ s ne­vy­hnu­tel­ností le­dovce.

V tomhle světě Ze­ma­nův „bonmot“ Pu­ti­novi, že je třeba li­kvi­do­vat no­vi­náře, zní mnohem mra­zi­věji. Re­a­lita li­kvi­dace žur­na­listů je teď z Prahy vzdá­lená jen 4 hodiny jízdy vlakem – blíž, než by mělo být v ja­ké­koli slušné spo­leč­nosti. Nebo ze­ma­nův dá­re­ček ka­laš­ni­kova se zá­sob­ní­kem be­che­rovky ur­če­ného na no­vi­náře? Jo to se taky stalo a pokud vím, Zeman to ne­od­sou­dil jako něco ne­vkus­ného.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz