k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nemůžu, čistím řetěz

30. 9. 2018 — k47

Každý máme uni­ver­zální vý­mluvu, ke které se ob­ra­címe, když něco ne­chceme dělat nebo někam jít. Moje bude nemůžu, čistím řetěz.

Dá se použít vždy, když jezdím na kole. A doufám, že to bude co nejdéle. Le­tošní zimu bych chtěl strá­vit v sedle v zá­vě­jích, vy­smí­vat se živlům, ne­se­dět v Cele čekat na první jarní den, abych mohl ko­nečně vylézt ven. K tomuto účelu – tedy brázdění sněhu – jsou spe­ci­álně určeny tak­zvané fat­bike kola s gi­gan­tic­kými plášti. Na ně je po­třeba spe­ci­ální rám se svět­lými výš­kami do­sta­teč­nými, by se do nich daly na­pě­cho­vat ty ±deset cen­ti­me­trů tlustá gumová mon­stra. Já si tak ma­xi­málně koupím nej­širší pláště, na­pum­puji je na nízký tlak a pak se uvidí. Možná.

Nicméně k řetězu – na pixle oleje, který po­u­ží­vám, se píše, že by měl vy­dr­žet něco mezi 100 a 200 ki­lo­me­try jízdy, což tak zhruba od­po­vídá em­pi­ric­kým zku­še­nos­tem. A nikdy by se neměl ole­jo­vat špi­navý řetěz, pro­tože jinak se ze směsi lubri­kantu a špíny stane velice účinné abra­zi­vum. Takže je ho nutné vy­čis­tit a zá­ro­veň to použít jako vý­mluvu.

S ná­stroji celý proces trvá jen pár minut. Když mám pračku na řetěz, stačí do ní nalít čis­tící roztok, za­klap­nout do ní řetěz, pár­krát otočit šlap­kami, pak to dů­kladně omýt vodou, na­ma­zat, očis­tit pře­by­tek oleje a hotovo. To ale nikomu ne­ří­kejte, pro­tože jinak by pro­koukli naší lež.

Čistý řetěz by také měl být efek­tiv­nější. Jde jen o pár pro­cent, ale přesto, když poprvé jedu s ře­tě­zem blýs­ka­jí­cím se no­vo­tou, při­padá mi, že šla­pání je lehčí i když nej­spíš jde jen o pla­cebo efekt. Na druhou stranu zcela ne­zpo­chyb­ni­telné účinky má správný tlak v duších a správná výška sedla. Když zop­ti­ma­li­zuji tyto dva pa­ra­me­try, při­padá mi, že v sedle do­slova létám. Odpor pro­středí opadne a nutí mě to, abych se po­sta­vil do pedálů a sprin­to­val do kopců ma­xi­mální možnou rych­lostí. To blaho, ta slast.

Teď mě omluvte, jdu si vy­čis­tit řetěz.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz