k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nenadávejte svým budoucím přátelům

6. 9. 2018 — k47

Znáte ten pocit, když vám někdo řekne, že něco ne­mů­žete nebo ne­do­ká­žete udělat a proto se do toho hned pus­títe? Jo? Tak přesně tohle se v od­bor­ném slangu ozna­čuje jako re­ak­tance. Jde o od­po­věď na ome­zení svo­body a au­to­no­mie – když nemůžu pro­vo­zo­vat ně­které čin­nosti, které jsem dříve mohl, jde o útok na mou osobu. Za­tla­čit zpátky je při­ro­zené, i když to nemusí dávat smysl.

Stejné je to jako když Ze­ma­novy voliče ozna­číte za tupce a pri­mi­tivy. Pro­vedli jsme útok a pří­jemce zprávy se ne­po­za­staví a ne­začne pře­mýš­let „Možná mají pravdu, možná jsem se nechal svést fa­leš­nými ar­gu­menty, lží, tak­ti­kou roz­dě­lení spo­leč­nosti a tak­tic­kým ma­né­v­ro­vá­ním.“ Při­ro­zená reakce je opak in­trospek­tiv­ního zkou­mání vlast­ních mo­ti­vací, hodnot a názorů: „Sklapni, drž hubu.“ A jedna strana slovní onanie o mo­rální nad­vládu skončí za­ko­pá­ním jedné strany hlou­běji do již exis­tu­jí­cích pozic. Ale to všichni známe z vlastní zku­še­nosti, žeano? Není po­třeba to nikomu při­po­mí­nat, žeano? Žeano? (Jeden pohled na in­ter­ne­tové ver­bální pře­střelky a naděje se roz­plývá, andělé pláčou, z plata vy­la­mují dvě pi­lulky benza, po­ly­kají je na­su­cho a válejí se ve špi­na­vých po­hov­kách a dou­fají, že tahle hrůza skončí a dis­kuze se vrátí do ci­vi­li­zo­va­něj­ších man­ti­nelů a pře­stane mít tak mi­li­tantní ten­dence.)

Asi bych to měl ještě více zkon­den­zo­vat do Snadno Stra­vi­tel­ného Pra­vi­dla: „Pokud chcete změnit ve­řejný dis­kurz, ne­u­rá­žejte lidi, které chcete pře­táh­nout do svého tábora.“

Není to jed­no­du­ché, reakce odporu je velice silná. Sám jsem udělal ostudné věci. Ale aspoň jsem nikoho v re­ak­tanci ne­zmlá­til. I když…


+1: Víte, co je opakem pla­ceba? Nocebo. Pla­cebo efekt, nej­čas­těji po­psaný v lé­kař­ské praxi, má po­zi­tivní účinky, když člověk věří, že je léčen a že by se měl uzdra­vo­vat. Fun­guje to i v jiných kon­tex­tech. Třeba když na kole vy­čis­tím řetěz, při­padá mi, že v sedle do­slova létám, i když to nemá valný vliv na efek­ti­vitu pře­nosu síly ze svalů do pne­u­ma­tik.

Nocebo efekt na­stane, na­pří­klad když si pa­ci­ent přečte pří­ba­lový leták a men­tálně zpra­cuje ob­rov­ský seznam mož­ných ve­d­lej­ších účinků. Když zná, kom­pli­kace, které ho můžou potkat, může mu při­pa­dat, že jimi sku­tečně trpí. Přesně jako pla­cebo jen naopak.

+2: De­fi­nice fa­šismu Um­berta Eca (díky S.)

+3: Microwave au­di­tory effect

+4: Je­di­nou vý­jim­kou výše jsou fa­šisti a fa­šis­tičtí sym­pa­ti­zanti. Těm na­serte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz