k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Co tihle reakcionáři vlastně chtějí?

4. 8. 2018 — k47 (♪)

Když jsem četl, že Jakl – Klau­sův spo­lu­pra­cov­ník, který si našel novou partu a bude kan­di­do­vat do senátu za SPD – není pří­z­nivce vo­leb­ního práva žen, hlavou se mi pro­hnalo, že teď, po bez­mála stu letech, kdy můžou volit všichni občané, je trochu pozdě si stě­žo­vat.

Když, podle něj, vo­lební právo občanů na­hra­dilo vo­lební právo rodiny, tak to za­pří­či­nilo „prů­švih rodiny v dneš­ním slova smyslu“. Zase: zpož­dění sto let Jestliže s touto změnou vznikl nějaký pro­blém, roz­hodně nebude nový. Pokud někdo tvrdí opak, pak jde nej­spíš jen o slova re­ak­ci­o­náře, který zou­fale hledá každý ar­gu­ment, kte­rého se může chytit.

Také pro­hlá­sil, že teď pro­ží­váme spo­le­čen­ský trend, „který začal zhruba na konci 19. sto­letí pro­le­ta­ri­zací, ple­be­ji­zací, vše­o­bec­ným vo­leb­ním právem, také vše­o­bec­ným vo­leb­ním právem žen.“ To může cy­nický po­zo­ro­va­tel číst jako „co třeba zkusit fa­šis­mus (ale jen když já budu ten nahoře)“ a na­vrh­nout, že onen trend, o kterém mluví, je li­be­rální de­mo­kra­cie.

Rozum zů­stává stát nad tím, jak může takhle masivně re­gre­sivní názor pře­ží­vat celé sto­letí po datu spo­třeby. Ale když si za ná­zo­rem někdo stojí, měl by ho sdě­lo­vat těm, kte­rých se týká: Vy­ra­zit do ulic a říkat kon­krét­ním ženám: „Já osobně chci, abyste vy osobně ztra­tila právo volit. Ale ne­bojte, budete moci volit po tom, co se vdáte, jako rodina. Váš hlas ode­vzdá manžel, na shle­da­nou.“

Když už jsem se tu zmínil o rodině, Prahou prošli za­stánci tra­dič­ního modelu rodiny. Nor­málně po­cho­dují v den prů­vodu Prague Pride, ale pro­tože sa­motná Pride je mnohem zá­bav­nější a všichni na ně kašlou, změ­nili tak­tiku a za­ú­to­čili s před­sti­hem. V tomto pří­padě jde o téma no­vější, takže být kon­tra­ri­á­nem nemá pří­chuť ana­chro­nismu, ale přesto mi hlava nebere, co vlastně chtějí.

Pokud se sňatky ho­mose­xu­álů a al­ter­na­tivní rodiny stanou re­a­li­tou, téměř nic se ne­změní. Pořád bude na­prostá vět­šina spo­leč­nosti po­sklá­dána z tra­diční rodin – muž, žena, děti – jen na okraji při­bude ma­ličká ko­horta nových.

Zcela zřejmě sku­teč­ným cílem tra­dič­ních ro­di­nářů je ex­klu­zi­vita, pri­vi­le­gium a pocit ohro­žení, že tyto výsady ztratí. Jde o ne­u­vě­ři­telně malý „pro­blém“, který se téměř vůbec ne­do­tkne těch, kteří se cítí nej­více do­tčení. Je to jen další „Já osobně nechci, aby jiní něco dělali a své osobní pre­fe­rence a před­po­ja­tosti budu mas­ko­vat slovy o tom, že to není při­ro­zené, zdravé, mo­rální a tra­diční.“ Vý­sled­kem změn nebude osla­bení rodiny, jak se de­mon­stru­jící obá­vají, ale její po­sí­lení – při­bude pár jed­no­tek ochot­ných vy­cho­vá­vat další ge­ne­race i když je ne­mů­žou své­po­mocí vy­ro­bit. Jediná sku­tečná pře­kážka je odpor tra­dič­ních s nimi mít něco do činění.


+1: Už jsem říkal, že je v plánu photo raid právě na Prague Pride? Ne, tak to teď říkám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz