k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nic jako publikum neexistuje

21. 4. 2018 — k47

Napsal jsem krásný pro­gram pro ana­lýzu sta­tis­tik ná­vštěv­nosti, ale vy­ply­nulo z něj, že sem skoro nikdo ne­chodí. Tedy ne tak úplně. Ná­vštěv­níci exis­tují, jen by jich mohlo být víc, ale to platí uni­ver­zálně.

K47čka běží už ±15 let, denně na ní píšu rok a pár měsíců. Za tu dobu z ní vznikla roz­sáhlá spá­dová oblast, která efek­tivně chytá ná­hodné ná­vštěv­níky z vy­hle­dá­vačů. Za ty roky se tu uká­zalo hodně lidí a ještě více botů a všichni po sobě za­ne­chali pár řádků v logu web­ser­veru. Z jejich stop je možné ex­tra­po­lo­vat ně­ko­lik po­znatků o tom, jak se chová místní pu­b­li­kum.

  1. Jak říká ti­tu­lek: Pu­b­li­kum ne­e­xis­tuje. Pu­b­li­kem myslím opa­ko­vané ná­vštěv­níky, kteří na web chodí přímo a zá­měrně. Je jich re­la­tivně po­skrovnu. RSS po­u­žívá jen pár duší (& jsem za ně rád, RSS je velice uži­tečná vě­cička).
  2. Hlavní masa ná­vštěv­níků při­chází přes twit­ter nebo fa­ce­book. To dává smysl ve světě, kde RSS/ATOM je po­u­ží­ván jen okra­jově i v tech­no­lo­gic­kých kru­zích. Když chce někdo do­stá­vat no­vinky a držet tempo se zve­řej­ňo­va­nými no­vin­kami, soc­nety vy­pa­dají jako ide­ální pro­stře­dek. Jsou tu jen ty pro­blémy s al­go­rit­mic­kou ti­me­line, kdy pro­vo­zo­va­tel má moc fil­tro­vat, co se uži­va­teli ukáže a vnutit mu to, co není v jeho zájmu.
  3. Někdy se mi poštěstí a soc­nety na k47čku při­ve­dou ná­ra­zové davy nových očí. Vět­šina z nich se ne­stane pra­vi­del­nými čte­náři, jen mi­ni­mum z nich se tu ukáže opa­ko­vaně. To je opět kon­zis­tentní s mo­de­lem to­tální he­ge­mo­nie fa­ce­booku, kdy uži­va­telé po­u­ží­vají fa­ce­book a ne­po­u­ží­vají web. FB je roz­cest­ník & menu, které jen někdy vede ven, do končin webu. Z fa­ce­booku proudí ne­u­vě­ři­tel­ných 40% pro­vozu na webový obsah. Jedna jediná firma má tak zdr­cu­jící moc nad prudě­ním in­for­mací a proto musí být zni­čena. Nic ta­ko­vého se ale ne­stane.
  4. Na odkazy téměř nikdo ne­kliká. Hlavní po­zor­nost sklidí text, který se do­stane před oči ná­vštěv­níka a ten nemá touhu pro­kli­kat se hlou­běji. Tohle je kon­zis­tentní s tezí, že ná­vštěvy jsou z velké části oje­di­nělé pří­pady hnané ze so­ci­ál­ních sítí. (Na druhou stranu, když je někdo věrný čtenář, nemusí klikat, pro­tože cíl odkazu nej­spíš už četl.)
  5. Ještě méně lidí pak kliká na odkazy, které nejsou přímo v těle textu. Ze sta­tis­tik vy­plývá, že všechny při­dru­žené odkazy v na­vi­gaci nebo v se­znamu po­dob­ných článků a tak po­dobně ne­zís­kají příliš po­zor­nosti. Někdy ano, ale vypadá to jako záliba ně­kte­rých ob­zvláště zví­da­vých nebo znudě­ných duší.
  6. Přímý tweet při­táhne větší po­zor­nost, než re­tweet. Někdy mnohem větší. Jde nej­spíš o dů­vě­ry­hod­nost. Re­tweet je ne­známé smetí, které se mi objeví v ti­me­line, kdežto zpráva od sle­do­va­ného uži­va­tele má větší kre­di­bi­litu.
  7. Každý článek na­vštíví vskutku masivní množ­ství botů. Podle sta­tis­tik je jich ak­tiv­ních víc jako 100. Fil­tro­vat tyto ne­chtěné agenty je hlavní náplní práce ana­ly­tic­kého skriptu. Tento proces má celou řadu kroků, ale ne­e­fek­tiv­něj­ším z nich je jed­no­du­ché vy­fil­tro­vání všech ná­vštěv z Ruska, Ukra­jiny a Číny. To se­řízne nekalý provoz o 99%.

To jsou asi všechny po­znatky, které jsem získal zí­rá­ním do prázdna sta­tis­tik.

Na­ko­nec ještě přidám jednu za­jí­ma­vost.

Ve sta­tis­ti­kách opa­ko­vaně po­zo­ruji jednu ano­má­lii: Opa­ko­vané dotazy na jednu a tu samou stránku od lidí, kteří ne­vy­pa­dají jako boti – jeden dotaz vy­slaný kaž­dých ně­ko­lik dnů. Kromě těchto sig­nálů od daného uži­va­tele nic jiného ne­při­jde, jen ta jedna stránka jednou za pár dnů, po­divné. Je také vidět, že poprvé přišel ze so­ci­ální sítě. Chvíli jsem o tom pře­mýš­lel a pak mi to došlo: Ote­vřené taby. Někdo klik­nul na odkaz, který na něj vy­baf­nul z twit­teru, přidal do na konec třech stovek ote­vře­ných tabů s tím, že si ho přečte někdy příště. To ne­u­dě­lal, ale zá­ložka zů­stala ote­vřená. A tak vždycky, když musel znovu otevřít pro­hlí­žeč, poslal další dotaz na tu samou stránku. Jeden z těchto lidí po­chází ze Žďáru nad Sá­za­vou. Pokud jsi to byl právě ty, milý čte­náři, ozvi se.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz