k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Psi jsou divní

19. 8. 2018 — k47

Jako vážně. Když o tom chvíli pře­mýš­líte, psi jsou do­o­pravdy divní. Jde o ge­ne­ticky mo­di­fi­ko­vaná zví­řata žijící v sym­bi­óze s člo­vě­kem již de­sítky tisíc let. Všechny va­ri­anty psů od mi­ni­a­tur­ních opi­čích pinčů až po gi­gan­tické vl­ko­davy spa­dají do pod­druhu canis lupus fa­mi­li­a­ris. Všechna ta ne­sku­tečná va­ri­a­bi­lita je ob­sa­žena v jediné ta­xo­no­mické ko­lonce. To je taky divné.

Proč o tom píšu? Dneska ráno hned po pro­bu­zení jsem začal na in­ter­netu hledat obří ple­mena psů. V lebce mi zůstal za­sek­nutý frag­ment snu o psech, kte­rého jsem se nemohl zbavit. Když jsem pak na­ra­zil na ob­rov­ského no­vo­fund­land­ského psa, na malou chvíli jsem po­chy­bil a do­vo­lil, aby se mi v hlavě ob­je­vila myš­lenka: „Bylo by super mít takové zvíře.“ To byla ne­od­pus­ti­telná chyba.

Menší psi žijí déle než obři a míšené rasy pře­žijí ty čis­to­krevné. Nebylo by mo­rální při­vést na svět (nebo pod­po­ro­vat při­ve­dení) živou bytost, která zemře za ně­ko­lik krát­kých let, jen proto, že se mi líbí, jak vypadá. V ta­ko­vém pří­padě by nešlo o nej­lep­šího pří­tele člo­věka, ale jen bi­o­lo­gic­kou hrač­kou, dý­cha­jící de­ko­raci – od návrhu vadnou a trpící jen kvůli mar­ni­vosti ma­ji­tele.

Psa (nebo jiné zvíře) bych si po­ří­dil jen kdyby byl velice in­te­li­gentní a to v jedné spe­ci­fické ob­lasti: Kdyby ro­zu­měl ironii. Před­stavte si, že ven­číte psa a cestou uvi­díte hasič­ské auto v pla­me­nech, po­dí­váte se na psa, pes na vás a oba chá­pete, že tohle je iro­nické. Pokud by nějaké zvíře do­sáhlo této mety, uva­žo­val bych o něm.

A pokud bude nejhůř, koupím si gi­gan­tic­kého od­por­ného pa­vouka. Říká se, že když psovi při­ne­sete jídlo, myslí si o vás, že jste bůh, když ho při­ne­sete kočce, myslí si, že ona je bůh. Když dáte po­travu pa­vou­kovi, ne­myslí si nic, nic pro něj ne­zna­me­náte, v jeho světě nemáte žádné místo, žádnou zvláštní roli, ne­e­xis­tu­jete. Přesně ta­ko­vou ne­teč­nost dokážu ocenit.


+1: Al­ter­na­tivní plán: Po­ří­dit si zvíře, které v prů­měru žije X let, X let před tím, než bych podle sta­tis­tik měl zemřít. Pak to za­lo­míme spolu.

+2: Po­dobně va­ri­a­bilní jako psi je zelí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz