k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

První den, pět let

28. 1. 2018 — k47

Jsou to zvláštní dny. Re­pub­lika je ná­zo­rově téměř do­ko­nale roz­sek­nuta vedví a jedna strana vy­hrává o pouhé pro­cento. Co to zna­mená dál pro bu­douc­nost naší ne­sta­bilní de­mo­kra­cie? Pomalý roz­klad k po­pu­lismu & na­ci­o­na­lis­tické panice? Nebo jen kon­flikt na ostří nožů, 50/50 + ostrá ré­to­rika, kdy se obě strany drží v šachu? Nejsem si jistý. Sám ba­lan­cuji na hraně nar­ko­lep­sie, otravy al­ko­ho­lem a ██████████████████████████████. Jsou to těžké dny a ještě těžší noci. Jediné, co dává smysl, je The Dead Flag Blues od God­speed You Black Em­pe­ror:

The car's on fire and there's no driver at the wheel
And the sewers are all mud­died with a thou­sand lonely su­i­ci­des
And a dark wind blows

The go­ver­n­ment is corrupt
And we're on so many drugs
With the radio on and the cur­ta­ins drawn

We're trap­ped in the belly of this horri­ble ma­chine
And the ma­chine is ble­e­ding to death

Jde také o zvláštní čas proto, že jsem byl v den D, kdy se roz­ho­do­valo o mo­rál­ním osudu téhle stoky, na eu­ro­kar­ne­valu, kdy se městem pro­me­ná­do­valy mas­ko­vané prů­vody pri­márně z ger­mán­ských zemí. Šlo o ide­ální čas na to na­star­to­vat es­ka­pis­mus, začne to mas­kami, hudbou a cha­o­sem v uli­cích a skočí to těžkou zá­vis­lostí na opi­á­tech a/nebo benzo někdy kolem roku 2023. Proč ne? Celá tahle věc byla od za­čátku pro­hraná. Pokud byl někdy čas na se­ri­ózní dow­nery, tak je to právě teď. Kon­tak­tujte svého de­a­lera a po­ža­dujte opiáty & benzo.


+1: Jako už dřív pomáhá THOT (N)NAL pouš­těný tak nahlas, že není možné roz­po­znat slova.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz