k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Proto-proto-fašisti

18. 1. 2018 — k47

Víte, co zkazí večer? Jed­no­du­chá věta „vět­šina ustu­puje men­šině, jak je dneska ve spo­leč­nosti nor­mální“. Na­jed­nou je jasné, že jsem uvízl s jedním z těhle lidí—xe­no­fobů, kteří se necítí dost silní v kram­fle­cích na plný com­ming out la­tentní ne­ná­visti & proto po­u­ží­vají eu­fe­mismy & kódová slova jako „ustu­po­vání men­šině“ nebo „ne­při­způ­so­biví“, která srab­sky mas­kují jejich sklony, oči­vidné a skrý­vané za sym­bo­lic­kou maskou

Začal jsem pře­mýš­let odkud se tohle tvr­zení, že „vět­šina ustu­puje men­šině“, vlastně bere?

Sta­čilo pár minut a nebylo pochyb. Letmé in­ter­ne­tové pá­t­rání mě za­vedlo na stránky děl­nické strany, par­la­ment­ních listů a po­dob­ných zá­koutí, které smrdí ra­sis­mem, na­ci­o­na­lis­mem a xe­no­fo­bií, hla­sitě na­dá­vají na Ev­rop­skou Unii a levici, li­be­rály vidí jako sla­bo­chy a po­ra­žence a mul­ti­kul­turní spo­leč­nost je pro ně sprosté slovo. Přesně tihle lidé, výkvět pra­vi­co­vých au­to­ri­tářů a po­pu­listů, kteří se při­ži­vují na stra­chu z ne­zná­mého, a při­pa­dají si jako mar­týři, kteří jako jediní vidí pravdu v ne­mocné spo­leč­nosti.

Tihle lidé se často ohá­nějí obra­nou křes­ťan­ské tra­dice starého kon­ti­nentu, která je však jen kód pro „bojíme se islámu“. Jediné, co stojí za to chrá­nit, je osví­cen­ská tra­dice, od­dě­lení ná­bo­žen­ství od státu a de­mo­kra­cie. Tedy všechno jen ne křes­ťan­ská tra­dice. Možná by nějaký re­ce­sis­tický re­ak­ci­o­nář měl začít ini­ci­a­tivu „křes­ťan­ství tady ne­chceme“ & po­u­ka­zo­val by na bohaté pří­klady his­to­ric­kých pro­hřešků a pří­koří. Proč ne? Po­u­žije stej­nou ré­to­riku, iden­tické špi­navé triky, za­měňte jedno slovo za jiné a po­zo­rujte, jak těmhle lidem vy­buchují hlavy.

Před ně­ja­kou dobou jsem na­ra­zil na studii o tom, jaký efekt na před­sudky mají různé metody určené pro sni­žo­vání před­sudků. Celkem ne­pře­kva­pivě z ní vy­plývá, že když někomu za­čnete vy­klá­dat, že musí být víc ote­vřený, méně ra­sis­tický a mít méně před­sudků, pro­tože jinak je špatný člověk, má to přesně opačný účinek. Do­tyčný to bere jako útok na vlastní au­to­no­mii, začne proti tlaku re­be­lo­vat a to vede k na­vý­šení před­sudků v po­rov­nání se stavem před zá­sa­hem.

Stra­te­gie, která fun­guje, je mnohem měkčí, v pod­statě člo­věka jen na­ve­dete k tomu, aby sám došel k závěru, že si cení ostat­ních lidí a to vede ke sní­žení před­sudků. Křik, ob­vi­ňo­vání, uka­zo­vání prstem a mo­rální před­vá­dění nikam nevede.

Přesně o tomhle jsem tu před ně­ko­lika měsíci psal, pro­tože mi přišlo oči­vidné, že takhle nějak fun­guje lidská duše. O to víc mě pře­kva­pilo, že se ně­kteří lidé se vý­sled­kům studie divili. Zna­mená to snad, že se po­hy­bují v ná­zo­rově he­ge­mo­nické bub­lině, kde nikdo nikdy ne­zpo­chyb­nil jejich pře­svěd­čení? Nebo v jejich hla­vách je linie mezi nimi a „ne­pří­te­lem“ tak jasně de­mar­ko­vaná a jejich pře­svěd­čení tak za­sle­peně silné, že ka­te­go­ricky od­mít­nou ja­ké­koli hlasy z druhé strany jako bláz­nivé blá­bo­lení bigotů a pri­mi­tivů? Jestli tomu tak je, pak úděl pro­gre­siv­ních li­be­rálů je předem od­sou­zen k ne­zdaru. Cílem snahy o so­ci­ální změnu by nemělo být to, že si při­pa­dám mo­rálně nad­řa­zený nad „ne­pří­te­lem“, ale že „ne­pří­tel“ zkon­ver­tuji na svojí stranu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz