k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Proti základnímu nepodmíněnému příjmu

31. 7. 2018 — k47

Jedno je jisté: Marx by nebyl pří­z­nivce zá­klad­ního ne­pod­mí­ně­ného příjmu (UBI). Přímo říkal:

However, the de­mo­cra­tic petty bour­ge­ois want better wages and secu­rity for the wor­kers, and hope to achieve this by an ex­tension of state employ­ment and by wel­fare me­a­su­res; in short, they hope to bribe the wor­kers with a more or less dis­gu­i­sed form of alms and to break their re­vo­lu­ti­o­nary stren­gth by tem­po­ra­rily ren­de­ring their si­tuation to­le­ra­ble.

Jinými slovy: Si­tu­ace musí být zlá, aby po­pu­lace pod­po­ro­vala široké sys­té­mové změny. Všechno ostatní jsou jen ná­plasti na ote­vře­ných zlo­me­ni­nách a UBI je právě taková ná­plast. Na papíře vypadá dobře, ale neřeší pro­blémy plně au­to­ma­ti­zo­va­ného světa, kdy všechno patří a je ovlá­dáno ně­ko­lika málo je­dinci, kteří dají malý kousek zbytku světa, aby ne­vy­hla­do­věl. V takové bu­douc­nosti, které se rychle blí­žíme, musíme snít větší sny, ve kte­rých au­to­ma­ti­zo­vané pro­středky výroby jsou sdí­lená, slouží nám všem a po­skyt­nou víc než pouhou al­mužnu. Není to jen moje po­ma­te­nost, to samé říkal i Steven Ha­w­king.

Nebo možná nesnít žádné sny, pro­tože když se do­sta­neme do tohoto bodu, his­to­rie skončí.

Schopni uspo­ko­jit všechny hmotné po­třeby, co vlastně budeme chtít? V tom bodě jsme do­kon­čili lid­ství, do­kon­čili eko­no­miku a po­li­tiku – všichni můžou mít všechno – co dál? Zcela uspo­ko­jeni už jen můžeme hledět vstříc smrti vesmíru. Pak už zbývá jen zábava a po­tě­šení. Es­ka­pis­mus a hé­do­nis­mus.

Raději bych zemřel za třicet let na ne­ko­nečné ka­pačce mor­finu, než za pat­náct let hladem.

A jestli má Kur­zeweil pravdu, bod zlomu se blíží ra­ke­to­vou rych­lostí. Jen si před­stavte, že za dvacet let všechno ztratí smysl, všechny hod­noty za­nik­nout a ne­bu­dete, v plně au­to­ma­ti­zo­va­ném světě, moci nic změnit, veš­keré lidské konání se stane jen bez­vý­znam­ným hobby.


+1: tady & tady

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz