k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Protestní sezóna

14. 3. 2018 — k47

Dneska je to jeden pro­test za druhým — ne­dávno dvacet tisíc na Vác­la­váku proti Mlá­tičce, pak pa­de­sát tisíc v Bra­ti­slavě ve spo­ji­tosti se za­vraž­dě­ným no­vi­ná­řem Jánem Ku­ci­a­kem a dneska se pod Koněm sešlo dal­ších pár tisíc lidí. De­mon­straci za za­cho­vání svo­body slova vy­pro­vo­ko­valy Ze­ma­novy vy­ši­nuté výroky úto­čící na ne­zá­vislá média.

Co se to jenom děje s touhle ospa­lou re­pub­li­kou? Na jednu stranu je to po­chmurný obraz roz­kladu, když musíme de­mon­stro­vat takhle často, ale na duhou je to po­zi­tivní zpráva. Na pla­meny de­mon­strací se také můžeme dívat jako na ukázku ener­gie a od­hod­lání, důkaz že lidem není všechno jedno a když cítí, že dů­le­žitá in­sti­tuce li­be­rální de­mo­kra­cie je v ohro­žení, vyjdou do ulic, od­hod­lají se k akci, ozvou se, budou se snažit za­sta­vit plány ší­le­ných de­ma­gogů, po­pu­listů a proto-fa­šistů.

Jedním z těchto pilířů pod útokem jsou ne­zá­vislá média, na které útočí bez­radní dik­tá­toři, mstivé hlavy států a Oka­mu­rovy je­do­vaté ko­horty, pro­tože kri­ticky re­por­tují o jejich ab­surd­ních činech & de­ment­ních ná­zo­rech.

Pře­čtěte si twit­ter to­ho­hle po­hůnka SPD, který se na­chází na vr­cholku po­li­tické py­ra­midy. Jeho svě­to­ná­zor je velice prostý: Když se nám to nelíbí, jde o kon­spi­raci, za kterou nej­spíš stojí Soros, Ev­rop­ská Unie, vy­mý­vání mozků ve­řej­no­práv­ními médii nebo něco po­dobně stře­le­ného.

To je na jednu stranu skli­ču­jící stav, na druhou stranu se něco děje. Uka­zuje se, že Re­pub­lice ne­vládne ter­mi­nální le­tar­gie, ale čin.

Raději ris­ko­vat možnou ka­ta­strofu, než aby se nic nedělo.


+1: Do tohto pro­testu jsem vpo­cho­do­val čirou ná­ho­dou, ale když už jsem tam byl, tak proč se do toho ne­za­kous­nout.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz