k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Na Václaváku věšeli Babiše

16. 11. 2018 — k47

Další den a další de­mon­strace, další pro­test, další ma­ni­festace touhy na­rov­nat poměry v této naší pro­hnilé Re­pub­lice, aby se aspoň sym­bo­licky po­do­baly funkč­nímu práv­nímu státu. Vác­lav­ské ná­městí se za­pl­nilo hla­vami s je­di­ným cílem – re­zig­nace Babiše, který se na své pozici drží vší silou.

Kdyby se hnul z místa byť jen o píď, zna­me­nalo by to, že jeho pa­ra­noií na­sáklý mozek by při­pus­til vinu, nebo aspoň její te­o­re­tic­kou exis­tenci. Pak by se pod ním urvala kra a začala se valit do údolí. Proto je všechno kampaň, proto je všechno cílená akce hodná roz­vědky, proto je všechno puč, proto se zma­teně ptá proč na něj všichni útočí, proto s idi­o­tic­kým údivem pod­ko­pává právní stát a tváří se jako kdyby přesně ne­vě­děl, co dělá.

I když se zba­víme jedné žáby na pra­meni, de­va­de­sát devět jich zů­stane, ANO má stále dost žol­dáků, kteří se jako po­trava pro kanóny ochotně vrhnou do při­chá­ze­jící palby. A pak je tu Zeman a toho ne­sestřelí nic, jen konec man­dátu nebo chladné obětí smrti. Navíc pokud se vláda položí, král-pre­zi­dent, jehož hlavní mo­ti­vací je se mstít svým ilu­zor­ním ne­přá­te­lům, které vidí na každém kroku, jme­nuje Malého Ber­lusco­niho znovu. Měli jsme vládu bez důvěry celou řadu měsíců, v Ze­ma­nově vý­kladu ústavy to ne­pře­sta­vuje pro­blém, tak proč bychom ji ne­mohli mít do dal­ších voleb? Re­zig­nace hlavy cho­bot­nice navíc ne­pří­jemně roz­víří vody a kolem mršiny už hla­dově plavou ne­ná­vistné piraně s logem SPD vy­te­to­va­ným na duši. Není důvod ne­vě­řit, že vy­u­žijí každou pří­le­ži­tost jako pří­le­ži­tost k útoku a pro­sa­zení svých pro­hni­lých ideálů. Na­štěstí, zdá se, jejich par­tajní jed ztrácí na při­taž­li­vosti.

I když AB padne, a já doufám, že se tak stane, tak se na Vác­la­váku můžeme zase sejít za tři nebo šest měsíce, abychom se zba­vili dal­ších žab na dal­ších pra­me­nech. Zatím to ale vypadá, že máme ur­či­tou ne­zpo­chyb­ni­tel­nou hyb­nost, která snad při­nese něco dob­rého.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz