k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Proč by to mělo být jinak?

23. 2. 2018 — k47

Asi takhle: V po­slední době mi v hlavě kvasí pár nápadů na po­ně­kud roz­sáh­lejší články — o epi­de­mii opiátů, smrti techno-uto­pismu a víry, že in­ter­net všem při­nese svo­bodu, nebo o tom, že nad sebou nemáme vůbec žádnou kon­t­rolu.

Mohl bych jednu z těchto tezí do­táh­nout do konce během noci fre­ne­tic­kého psaní, ale mám pořád pocit, že po­tře­buju ještě mnoho pře­číst, abych pak nebyl za ší­le­ného šar­la­tána nebo ma­nic­kého pod­vod­níka. Tedy, jsem šar­la­tán & pod­vod­ník, o tom nemůže být pochyb, celý tenhle web je toho dů­ka­zem, ale nechci být tak okatý pod­vod­ník.

Třicet minut je kla­sická míra, kterou po­u­ží­vám pro plá­no­vání časové ná­roč­nosti míst­ních článků. Vět­ši­nou, když se pustím do psaní & vím, co je cílem, mi stačí půl­ho­dinka. Někdy je to víc. Může jít o delší blok textu, pak zhmot­nění do slov trvá lo­gicky o něco déle, ale někdy je třeba jen víc práce. Kom­pi­lace po­divné wi­ki­pe­die mi za­brala pár hlu­bo­kých nocí. Stejně tak článek o pa­le­o­ma­pách, HIV/AIDS nebo so­vět­ských čist­kách si jako pre­re­kvi­zitu vy­žá­dala velkou dávku čtení. Ale ne­dě­lal jsem to kvůli k47čce/ASCII, tenhle pár vejce-sle­pice ro­to­val na opač­nou stranu – četl jsem, co mě za­jí­malo a teprve potom se ob­je­vil nápad, že bych nej­za­jí­ma­vější fakta mohl shr­nout do formy článku (přesně pro tyto úkazy jsem začal po­u­ží­vat tag wi­ki­de­mie, jako ne­pří­liš in­ven­tivní kon­ta­mi­naci ter­mínů wiki & aka­de­mia, pro­tože vět­šina mých zna­lostí po­chází z wi­ki­pe­die & vůbec se za to ne­sty­dím).

Když mi teď těch ně­ko­lik proto-textů ze­vnitř omývá stěny lebky jako ne­ú­navné vlny oceánu, do­chází mi, že celý můj svě­to­ná­zor by se dal shr­nout jednou větou z Burrou­gh­sova Nahého Oběda: „Vy byste to ne­u­dě­lali?“

Ano, udě­lali. Zní od­po­věď.

Je v tom zakuté oče­ká­vání toho nej­hor­šího a zá­ro­veň jen malá touha něco změnit. Věci jsou takové jaké jsou kvůli inhe­rent­ním lid­ským sla­bos­tem a chybám, takže sa­mo­zřejmě, že v USA zuří opi­o­i­dová epi­de­mie, sa­mo­zřejmě, že náš techno-uto­pis­mus ne­pře­žil kon­takt s po­li­tic­kou re­a­li­tou, sa­mo­zřejmě, že nad sebou nemáme kon­t­rolu a vy­u­ži­jeme ja­ké­koli mož­nosti, jak unik­nout myš­len­kám o prázd­notě. Proč by to mělo být jinak? Při­jměte zkázu za svou prů­vod­kyni, kupte si lístek, vy­dejte se na cestu…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz