k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Prague Pride: Ještě jednou & tentokrát s více barvami

18. 8. 2018 — k47 (♪)

Tak na­ko­necle­tošní Pride vy­táhnu ještě jeden po­slední post.

Asi takhle: J. zve­řej­nil své fo­to­gra­fické úlovky z raidu. Za­jí­mavé na nich byly hlavně barvy, které se nesly v duchu žvý­kač­kové sy­tosti. Roz­hodl jsem se tedy udělat nový edit kom­pletní várky, za­hla­dit stíny, vy­rov­nat barvy a pak je hned vy­šrou­bo­vat, co to jen půjde a zkusit, kam až to půjde po­str­čit.

Vý­sledky jsou takové jaké jsou. K do­ko­na­losti mají daleko, ale na per­fek­ci­o­nis­mus si tady nikdo ne­hraje, to musí být pra­vi­del­ným čte­ná­řům k47čky jasné. Moje výbava má vždy po­ně­kud ghetto cha­rak­ter, navíc jsem fotil jsem s bleskem za slu­neč­ného po­ledne, se zá­věr­kou 1/250 se clona po­hy­bo­vala někde v okolí f/20 a vý­sledná difrakce měla ne­pří­z­nivý dopad na op­tic­kou kva­litu. Měla by i kdyby můj ob­jek­tiv nebyl čer­s­tvě vy­ta­žený z odpadu.

A když někdo začne na­lé­hat, začnu něco mumlat o zno­vuzro­zení sku­piny f/64.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz