k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Druhá přehazovačka

27. 11. 2018 — k47

Když vám špatně pře­ha­zuje pře­ha­zo­vačka, pro­blém vět­ši­nou není v ní, ale někde po cestě k ní, nej­spíš v lan­kách nebo bow­de­nech, které k ní vedou.

detail lanka

Kolo je ne­u­vě­ři­telně efek­tivní do­pravní pro­stře­dek, podle wi­ki­pe­die do­konce nej­e­fek­tiv­nější způsob pře­pravy po­há­něný lid­skou silou. Až 99% ener­gie z pedálů je pře­ve­deno do pohybu vpřed. To platí pro jed­no­rych­lostní kola s fix­ními pře­vody. Z efek­ti­vity ně­ko­lik málo pro­cent spo­lyká pře­ha­zo­vačka. Přidá ně­ko­lik míst, kde do­chází ke tření a řetěz se musí ohýbat na dal­ších dvou mís­tech.

Na druhou stranu pře­ha­zo­vačka (nebo ná­bo­jová pře­vo­dovka) z kola dělají ten ohromně vše­stranný pro­stře­dek pře­pravy, který všichni mi­lu­jeme. Když jedu na vlak tak z kopce šlapu na převod 48-11, na druhou stranu pak 36-13, s o 60% leh­čími pře­vody. Nicméně pře­ha­zo­vačka musí pře­ha­zo­vat, jinak je to k ničemu.

A právě zadní mech mi na kole začal zlobit. Začal být líný a stáv­ko­val. Když jsem chtěl pře­smýk­nout na těžší pas­to­rek, musel jsem pře­řa­dit o dvě rych­losti než řetěz skočil o jednu. To bylo otravné, ale dalo se s tím žít. Pak začal pro­tes­to­vat i na druhou stranu, což je horší. Taková si­tu­ace na­stává při jízdě do kopce, kdy je třeba snížit pře­vo­dový poměr, a pře­ha­zo­vat pod tlakem není ide­ální.

Ale není nic, co bych ne­zvládl even­tu­álně opra­vit, jak do­svěd­čuje mnoho článků tady na k47čce. Vzal jsem staré bow­deny, seřízl jejich konce, aby byly pěkně rovné a ne­čou­haly z nich vnitřní nosná vlákna, konce jsem pak roz­ší­řil šrou­bo­vá­kem, pro­táhl je drátem, abych od­stra­nil prach a bláto, které se v nich mohlo na­střá­dat a pak jsem vzal olej na řetěz, utrousil pár kapek do jed­noho konce a nechal olej pro­téct bow­de­nem. Pak jsem vy­mě­nil staré kon­covky bow­denů, které měly ten­denci se krou­tit a de­for­mo­vat, za nové kon­covky od Ka­bushiki-gaisha Shi­mano (8 korun za kus), pro­táhl jimi nové lanko (to staré se roz­tře­pilo a nedalo se znovu použít) a všechno na­sa­dil zpátky.

Vý­sle­dek? Jestli mě minulé opravy kola něčemu na­u­čily, pak to byl fakt, že nevím, co dělám & nic se mi ne­po­daří na první dobou. Ale teď – chvíle napětí – to pře­ha­zuje jako nové, tak dobře, že mě to až děsí. Stisknu páčku na ří­dít­kách a zadní pře­ha­zo­vačka tiše cvakne, pře­ha­zo­vání je ply­nulé, hladké a rychlé. Krása. Musel jsem si chvíli od­vy­kat in­stink­tivně pře­ha­zo­vat dvě rych­losti.

Po­sled­ních pád dnů, kdy se tep­lota držela nad nulou jsem pak bráz­dil cesty v pus­ti­nách na východ od Cely a bylo to krásné. Jezdil bych dál, kdyby nebyla tak otravná zima.

Jde o jed­no­du­chý zákrok, ke kte­rému ne­po­tře­bu­jete žádné spe­ci­ální nářadí, jen jeden inbus a pří­padně po­řádné kleště na stří­hání bow­denu. To zvládne každý. Takže když vám pře­ha­zo­vačka začne pro­tes­to­vat, vzhůru do toho.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz