k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Plně prediktivní sociální síť pro dobu post-autonomie

10. 6. 2018 — k47

Al­go­rit­mická ti­me­line má určité pro­blémy, už jsem o tom psal, psali o tom jiní, všichni to víme, mnoho lidí – kon­co­vých uži­va­telů – s al­go­rit­mic­kým pří­stu­pem ne­sou­hlasí, ale jejich hlasy nic ne­zna­me­nají, oni nejsou zá­kaz­níky, oni jsou pro­duk­tem. Pokud je algo-ti­me­line vý­hod­nější pro pro­vo­zo­va­tele služby & pomáhá ma­xi­ma­li­zo­vat příjmy z re­klamy (i za cenu ma­ni­pu­lace s pu­b­li­kem), tak algo-ti­me­line zů­stane.

Teď nemá smysl pro­tes­to­vat, eko­no­mická ne­zbyt­nost se po­stará, že dokud tyto in­ter­ne­tové služby budeme po­u­ží­vat, musíme po­cho­do­vat podle cizího rytmu1 . Místo toho je teď načase pře­mýš­let, jak by mohla vy­pa­dat so­ci­ální síť, která myš­lenku algo-ti­me­line do­táhne do lo­gic­kého dů­sledku.

Jedna věc je jistá: Ne­bu­dou v ní žádné ex­pli­citní in­ter­akce nebo pro­jevy zájmu. Žádné laj­ko­vání, sle­do­vání, sub­scribe tla­čítko, nic ta­ko­vého, žádný seznam přátel, kon­taktů, ode­bí­ra­ných video kanálů, blogů, feedů, nic na ten způsob. Všechny in­ter­akce budou im­pli­citní.

Pokud tyto funkce budou pří­tomny, půjde jen o pla­cebo funk­ci­o­na­litu na kterou nebude brán zřetel. Stejně jako je to dnes (více méně) na you­tube, kde sub­scribe ne­zna­mená, že chci vidět všechno, co daný uži­va­tel na­hraje, ale že mi you­tube ukáže jen ta videa, která ma­xi­ma­li­zují příjmy z re­klamy.

Im­pli­citní in­ter­akce budou alfou a omegou. Po prvním při­hlá­šení si mě síť spá­ruje s exis­tu­jí­cími in­for­ma­cemi, které o mně již má (buď pro­střed­nic­tvím exis­tu­jí­cích členů (jako stí­nové účty fa­ce­booku), nebo z ex­ter­ních zdrojů/webu). Před­stavte si, že nějaký můj kon­takt obě­tuje svůj seznam te­le­fon­ních čísel nebo emai­lo­vých kon­taktů. Pokud se v tomto se­znamu dat vy­skytnu, soc-net si pro mě vy­tvoří záznam a začne ho plnit a pá­ro­vat s dal­šími do­stup­nými in­for­ma­cemi. Když se pak do této sítě při­hlá­sím ně­ja­kým z kom­pro­mi­to­va­ných kon­taktů, přijdu do pro­středí, které je již při­pra­vené, aby mohlo ma­xi­ma­li­zo­vat & zužit­ko­vat můj en­gage­ment. Ne­mu­sím dělat žádnou ex­pli­citní akci, ne­mu­sím (nebo nemůžu) o nic pro­je­vit zájem. In­for­mace (re­le­vantní nebo aspoň uži­tečné pro onen soc-net) jsou mi au­to­ma­ticky ser­ví­ro­vány. Nejsou třeba lajky nebo jiné proxy uka­za­tele zájmu, stačí měřit dobu po kterou daný pří­spě­vek kon­zu­muji. To je sku­tečná me­t­rika en­gage­mentu. Lajk je ne­přesná míra po­kři­vená spo­le­čen­skými kon­ven­cemi, osob­ními am­bi­cemi a as­pi­ra­cemi. Uži­va­tel může ve velkém hltat ab­so­lutní odpad, ale chce vy­sí­lat určité mo­rální po­sel­ství nebo se za­po­jit do so­ci­ál­ních tanců (au­to­ma­ticky laj­kuje pří­spěvky zná­mých, aby vy­pa­dal přá­tel­sky, a na­pří­klad eko­lo­gicky po­zi­tivní zprávy, pro­tože věří, že je to dů­le­žité i když vět­šinu času sle­duje břečku). Lajky stojí v cestě plně au­to­ma­ti­zo­vané so­ci­ální síti, která sa­mo­činně krmí své pa­sivní diváky přesně vy­bra­ným kr­mi­vem, které slo­že­ním a nu­triční hod­no­tou při­po­míná kokain, a proto musí pryč. Nejsou uži­tečné.

Nebo možná naopak. Budou za­cho­vány, ale budou im­pli­citní. Uži­va­tel nemůže jed­no­duše lajk­nout, aby splnil spo­le­čen­skou ob­li­gaci, a jít pryč, ale musí si lajk za­slou­žit. Systém udělí lajk jen když danému pří­spěvku sku­tečně věnuje čas a úsilí. To by bylo per­fektní ve své per­verz­nosti—musím si všechno od­pra­co­vat podle pra­vi­del, které na­sta­vil nějaký uměle in­te­li­gentní pa­ter­na­lis­tický pro­gram. Per­verzní je na tom hlavně to, jak zne­u­žívá své diváky a za­chází s nimi jako s pod­da­nými, jako s ne­rov­nými, kteří se musí sub­mi­sivně za­vdě­čit, aby byli bráni vážně. Takový pa­ra­zi­tické soc-net zne­u­žije spo­le­čen­ské ob­li­gace a ga­mi­fi­kuje je na pouhý rituál en­gage­mentu.

Je otázka jaké množ­ství špat­ného, ma­ni­pu­la­tiv­ního, kru­tého a de­hu­ma­ni­zu­jí­cího cho­vání uži­va­telé snesou; jak moc se ne­chají týrat al­go­ritmy, které zne­u­ží­vají jejich pod­statu spo­le­čen­ského stvo­ření, která prahnou po kon­taktu s druhým.

Co se mě týká, věřím jen v to nej­horší. Re­forma sou­čas­ných sys­témů do­sáhne při­nej­lep­ším jen změny fasády, ale jinak se nic zá­sad­ního ne­změní. Cokoli má pro nás bu­douc­nost při­chys­tané, do­sta­neme. By co víc, přesně tohle si za své hříchy za­slou­žíme.

Je to jako v Blaise Bailey Fin­ne­gan III od GY!BE:

In­ter­viewer: Do you think things are gonna get better before they get worse?

Blaise Bailey Fin­ne­gan III: No way. Things are just gonna get worse and keep on get­ting worse.

Ne­vě­řím v bu­douc­nost & doufám, že konec světa přijde pokud možno co nejdříve.


  1. Fe­di­verse?
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz