k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslední světová válka

3. 1. 2018 — k47

Číst o první svě­tové válce je po­chmurné. Byl to hro­zivý kon­flikt, ale co kdyby nikdy ne­pře­stal?

První svě­tová byla první válka glo­bál­ních roz­měrů, kde bylo nade všechno jasné, že metody prů­mys­lo­vého za­bí­jení pře­kro­čily všechny do té doby známé meze a stra­te­gie, dok­trína a vo­jen­ská tech­nika s nimi ne­do­ká­zaly držet krok.

Obě strany strá­vily čtyři bez­na­dějné roky v zá­ko­pech, které se skoro vůbec ne­po­hnuly a když ano, tak to bylo za cenu ve­li­kých ztrát. Ku­lo­mety, ar­ti­le­rie a che­mické zbraně vedly k vleklá zá­ko­pové válce.

To všechno se ode­hrá­valo v dobách před ob­je­vem an­ti­bi­o­tik. Takže když vojáka ne­za­bili od­stře­lo­vači, ar­ti­le­rie, yperit nebo nemoci, ale na­ko­nec koupil ma­ličký šrap­nel z vlek­lých baráží dě­lo­stře­lec­tva, stejně mohl zemřít na in­fekci.

Pa­to­vou si­tu­aci roz­sekla až ra­di­kální změna tak­tiky na ně­mecké stranětanky na straně Bri­tá­nie/Fran­cie.

Na ně­kte­rých mís­tech u sebe byly linie zákopů velice blízko, někde do­konce jen 15 metrů a vojáci do ne­přá­tel­ských zákopů ne­u­stále házeli gra­náty.


Při čtení jsem pře­mýš­lel, zdali by válka mohla trvat do­ne­ko­nečna. Šlo o pa­to­vou si­tu­aci, kdy se zákopy téměř ne­po­hnuly. Co kdyby ve stejné linii zů­stali pa­de­sát nebo sto let? To by mohl být dobrý nápad na po­vídku.

Na­pří­klad tanky nebo změna tak­tiky mohla přijít poz­ději a obě strany me­zi­tím stihly vy­bu­do­vat ne­pře­ru­šo­va­nou linii tan­ko­vých zábran a zlep­šit zákopy do ne­pro­nik­nu­telné linie, která od sebe her­me­ticky od­dě­lo­vala po­lo­viny starého kon­ti­nentu. Obě strany byly válkou vy­čer­pány a po­stupně upouš­těly od bo­jo­vých akcí. Válka ale ne­skon­čila, pří­měří nikdy nebylo po­de­psáno. Obě strany vědí, že kon­flikt je příliš ris­kantní a útok, i když úspěšný, bude zna­me­nat pří­lišné ztráty, které můžou jen uško­dit. Místo toho po­si­lují své linie zákopů, ze kte­rých se stává hradba betonu kle­noucí se de­sítky metrů do vzdu­chu, plná obran­ných po­sta­vení a krytů, na obě strany od země nikoho, které při­po­míná hlu­boké údolí.

Z války se stane stu­dená válka, armády jsou udr­žo­vány v pozoru, při­pra­vené bránit se proti útoku, který nikdy ne­při­jde. Ale rov­no­váha bude na­ru­šena s pří­cho­dem ja­der­ných zbraní


+1: Další velká změna ve válce přijde s au­to­nomními zbra­němi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz