k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak poznat pomatence a konspiračního fanatika

25. 12. 2018 — k47

Docela jed­no­duše. Vez­měte si třeba to­ho­hle člo­věka, ig­no­rujte videa o focení (ta mají možná sto­pové množ­ství kre­di­bi­lity1 ), za­po­slou­chejte se do jeho videí o fyzice a máte jasno – po­ma­te­nec.

Symptomy jsou ná­sle­du­jící:

Tohle jsou ně­které z mnoha znaků, jak iden­ti­fi­ko­vat po­ma­tence a kon­spi­rá­tora, který ztrácí kon­takt s re­a­li­tou. Ta­ko­vého člo­věka se pro klid duše zcela vy­va­rujte. Nebo je sle­dujte ob­zvláště dů­kladně pro mor­bidní po­ba­vení.


  1. I když ani v tomto ohledu to nebude nijak slavné. Jeho rady o tech­nice mají určitý základ v re­a­litě (tedy pokud se ne­do­tý­kají optiky, na níž má po­ně­kud spe­ci­fické názory). Ale pak také na po­čkání roz­dává moudra o kom­po­zici a více ar­tis­tic­kých strán­kách fo­to­gra­fic­kého pro­cesu a ty, podle všech in­di­cií stojí na hli­ně­ných nohou a nad­kri­tické dávce dez­i­luze. Nikde nemá žádné port­fo­lio, žádné ukázky vlastní práce, takže těžko soudit, jaké je jeho renomé. Ale i rady o tech­nic­kých zá­le­ži­tos­tech jsou zko­sené ira­ci­o­nál­ními pre­fe­ren­cemi a ne­ná­vistí k ur­či­tým znač­kám a pro­duk­tům.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz