k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Polyfázový spánek

27. 9. 2018 — k47

Po­ly­fá­zový spánek je hip, sle­e­phac­king je cool. Však to znáte, in­ter­ne­tem kolují zvěsti, jak různí vý­znační lidé his­to­rie spali v různě ob­skur­ních in­ter­va­lech. Buckmin­ster Fuller spal 30 minut kaž­dých šest hodin, Nikola Tesla tvrdil, že ne­za­vřel oči víc jak dvě hodiny každou noc. Po­dob­ných his­to­rek je celá řada.

Evgeny Mo­rozov sar­kas­ticky po­dotkl A fact: almost eve­ry­one ce­le­bra­ting the vir­tues of „sleep hac­king“ on You­Tube looks very sleepy.

Nevím jestli to fun­guje nebo jestli je to jen humbuk. Sám jsem ale začal s po­ly­fá­zo­vým spán­kem. Sa­mo­volně. Ne­plá­no­vitě. Skoro každý den kolem deváté usnu. Ležím v po­steli, čtu a ne­jed­nou vypnu. Pro­bu­dím se před půl­nocí, po­lo­mrtvý, ale to rychle zmizí a zů­stanu na­la­děný na vy­so­kou vlnu. Pak jsem vzhůru vět­šinu času, který slušní lidé tráví v bez­vě­domí, usnu pozdě, hlavní blok od­po­činku je ne­bez­pečně krátký a další den jsem grogy, napůl v kómatu a už tak dost nízká ener­gie mi dojde někdy v devět večer. Dá se tohle po­čí­tat za po­ly­fá­zový spánek? Můžu si do CV napsat, že jsem ofi­ci­álně cool?

Ale teď vážně: Prak­ti­ku­jete vy ne­ob­vyklé režimy spánku? Fun­gují? Cítíte se dost svěží? Na­pište mi do ko­men­tářů. Rád bych se do­zvě­děl víc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz