k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pohyblivé mapy

23. 6. 2018 — k47

Jako malý jsem mi­lo­val mapy. Do­ká­zal jsem celé hodiny lis­to­vat strán­kami atlasů (v té době stále pa­pí­ro­vých) a sle­do­vat hra­nice států a před­sta­vo­vat si, jak se mění vo­jen­skými výboji a vá­leč­nými kam­pa­němi v prů­běhu dějin. Kdy­bych hledal, možná bych mohl někde vy­hra­bat atlas světa s mod­rými des­kami, který slou­žil jako do­pravní pro­stře­dek do cizích krajin a fik­tivní his­to­rie.

Proto není divu, že když jsem dnes na­ra­zil na ani­mo­vané mapy světa, jsem zase ne­u­dě­lal vůbec nic uži­teč­ného, i když jsem se vážně snažil. Do­ká­zaly otevřít nějaká stará za­prá­šená vrátka v mojí mozkovně ve­doucí do neu­ro­no­vého centra, které je ne­o­do­la­telně fas­ci­no­vané mě­ní­cími se hra­ni­cemi států, krá­lov­ství a re­pub­lik, která nemůže pře­stat zírat, když pro­lé­tává stov­kami let dějin lidské his­to­rie, tri­umfu a ka­ta­strof, zre­du­ko­va­nou na ba­revné skvrny obehnané hra­ni­cemi, které se mění a za­ni­kají jako čáry vyryté do písku na pláži.

Jsou to na­pří­klad tyhle:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz