k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poezie pod vodou

21. 9. 2018 — k47

Pod vodou by nemělo být takové vedro, žejo? Měl by tam být pří­jemný chlá­dek hlubin, ide­ální pro­středí se po­sa­dit a po­slou­chat poezii, po­vídky, pís­ničky a pít u toho ob­skurní piva vy­ro­bená exhi­bi­ci­o­nis­tic­kými mnichy se­verní Itálie.

Takový byl plán — knih­ku­pec­tví & ka­várna Řehoře Samsy, au­tor­ský večer na­zvaný Po­e­tica Sub­nau­tica, vy­la­dit mozek na mrtvý kanál a nechat se unášet. To všechno se stalo, jen ta ka­várna byla útul­nější, než by se slu­šelo pro ně­ko­lik tuctů po­slu­chačů (±25% po­sádky ŘS tvořil S. & jeho sestry, všechny, v plném počtu, něco mezi dvěma a dvě stě pa­de­sáti šesti, nikdy si nejsem úplně jistý) a za deset minut v ní bylo ohromné vedro, skoro jako v kdysi na kon­certě Ro­setty v Sed­mičce, za které jsem od­bí­hal ven na vzduch, jenom abych měl šanci přežít. Vě­no­vat plnou po­zor­nost něčímu dílu je těžší, když se člo­věku pomalu roz­pouš­tějí holeně.

Na­ko­nec ještě dodám: ŘS vypadá jako celkem fajn místo, skryté v tu­ne­lech vy­vr­ta­ných v blo­cích domů kolem Lu­cerny, zcela mimo hlavní tahy, mimo po­cho­du­jící davy tu­ristů, stří­pek pro­storu, kam se člověk může ukrýt a nikdy nebýt na­le­zen.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz