k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Loď plná básníků se potopila, všichni považováni za zesnulé

25. 11. 2018 — k47 (♪)

Víte jak si získat něčí lo­a­ja­litu? Dejte mu vi­sačku s jeho jménem. Rázem se tak z out­si­dera stane In­ter­grální Člen Týmu. Aspoň sym­bo­licky, nic se ne­změní, jen pocit, že je sou­částí ko­lek­tivu. Přesně takhle jsem se stal de­signo­va­ným fo­to­gra­fem Po­e­ticy Sub­nau­ticy. Fotky z té minulé se údajně líbily jedné ze sedmi+ sester ██████████, do­konce jednu z nich █████ po­u­žila pro své CV. (Není na tom nic kom­pli­ko­va­ného, stačí levný 50mm ob­jek­tiv a vy­vá­žit bílou.) Proto, když jsem prošel ne­u­vě­ři­telně vr­za­jí­cími dveřmi, do kni­hami ob­lo­žené kóje Řehoře Samsy, dostal ce­dulku, titul, roli a po­slání.

Čtvrt na smrt

Na pro­gramu byla poezie, nor­mální i slam, ně­ko­lik po­ví­dek (jedna z nich do­psaná tak ne­dávno, že in­koust stěží zaschl), pís­ničky a finiš v podání Čtvrt na Smrt. Další Po­e­tica se bude konat někdy v lednu.


+1: Ten­to­krát se pro­story Řehoře Samsy tolik ne­roz­pá­lily lid­ským teplem a ne­pa­no­valo v nich tak straš­livé vedro jako minule, kdy víc než co jiného při­po­mí­naly po­tá­pěč­ský zvon plný na­o­le­jo­va­ných ná­moř­níků při­ha­zu­jí­cích uhlí do kotlů. Možná tohle je význam ter­mínu „sub­nau­tica“ – na­o­le­jo­vaní ná­moř­níci.

+2: Měl bych taky ko­nečně něco napsat, co by se dalo někde pře­číst. Mám v hlavně frag­ment o třech aktech, který se točí kolem vraždy za bílého dne ve městě pro­žrané ko­rupcí a ne­zá­jmem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz