k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Přerůstá mi to přes hlavu

7. 5. 2018 — k47

Hmm, mám takový dojem, že za­čí­nám chápat, jak si asi musejí při­pa­dat kom­pul­zivní ho­ar­deři, když se ne­mů­žou po­hnout z místa pro všechny ty krámy, které si na­ta­hali do bytů.

Sám tu mám po­ně­kud dlou­hou frontu polo-roz­pra­co­va­ných nápadů, které bych chtěl zhmot­nit do podoby článku. Vím, že jen malou část z nich sku­tečně ro­ze­píšu, ale přesto nechci nic vy­ho­dit. Nechci se s ničím loučit, co kdyby se někdy hodilo…

A tak se mi tu frag­menty hro­madí, jeden za druhým, často ve formě jedné věty nebo ně­ko­lika bodů (mo­men­tálně do­hro­mady mají celkem 7500 slov) & zlostně po­zo­rují moji ne­čin­nost.

Témata jsou třeba tyto:

Ale když už jsem v tom, na­pá­lím sem malou hu­dební vsuvku.

Po­no­řil jsem se zas pod hla­dinu ne­změr­ného hu­deb­ního ar­chivu (který ob­sa­huje po­vět­ši­nou post-rock + při­lehlé žánry) a na­ra­zil na pár dávno za­po­me­nu­tých za­jí­ma­vostí.

Jednou z nich je track Hechi­cero del Bosque od Hrsty. Tohle usku­pení má pře­kryv s le­gen­dární ka­nad­skou ex­pe­ri­men­tální/post-rocko­vou silou God­speed You! Black Em­pe­ror (která se na po­slední na­hrávce příliš ne­vy­zna­me­nala). Vět­šina tvorby Hrsty mnou příliš ne­re­zo­no­vala, ale tahle jedna věc fun­guje—pomalý start, buduje napětí a ener­gii, dává si na čas, a jako každá od­dá­lená gra­ti­fi­kace, je i tohle finále sil­nější, než kdyby přišlo hned.

To jen tak na okraj…

Jo a taky jsme si opět při­po­mněl, jak moc je Ma­la­bar Front od If These Trees Could Talk skvělá věc.

Ale to je všechno z malého hu­deb­ního okénka, teď musím dělat něco uži­teč­ného & to je buď psát na­črt­nutá témata nebo číst Mar­xovo dílo, když teď uply­nulo těch 200 let od jeho na­ro­zení.


+1: Jo a ještě Swallow's Tail z alba Stem Stem In Electro je docela fajn.

+2: Sakra, vypadá to, že pg.lostRo­setta mají kon­cert ve stejný den – 21.5.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz