k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Autoportréty & pes buskervillský

23. 10. 2018 — k47

Pád dnů na­zpá­tek, někdy v po­lo­vině noci jsem začal dělat au­to­por­tréty v ghetto studiu Cela – stohy knih místo sta­tivů & di­fuzéry blesků z papíru a duct tapy. Nebyl v tom žádný plán, žádný cíl, jen jsem měl v krvi ██████████████████████████████ & noc se zdála příliš mladá a ne­klidná. Vý­sle­dek mě pře­kva­pil – hyp­no­tické snímky v kon­trastní čer­no­bílé – nic ta­ko­vého jsem zatím ne­vy­tvá­řel, skoro nikdy jsem ne­na­mí­řil ob­jek­tiv na spo­lu­pra­cu­jící sub­jekt.

Škoda, že s nimi nic ne­u­dě­lám. Roz­hodně je ne­u­vi­díte vy, milí čte­náři k47čky, tady platí pra­vi­dla semi-ano­ny­mity, vše­ob­jí­ma­jící vágnosti a určité dávky pod­pra­ho­vých lží, do kte­rých ne­za­padá vy­ta­pe­to­vání pi­xe­lové plochy mým ksich­tem. Pre­fe­ro­val bych z tohoto světa zmizet zcela bez stop, čím méně au­rál­ních a vi­zu­ál­ních zá­znamů exis­tuje, tím je tento sen re­ál­nější.

Nejsem velký fanda žánru selfie – jde o ohyzdně nar­cis­tický zlo­zvyk umoc­ňo­vaný mo­derní tech­no­lo­gií, která v lidech vy­vo­lává ty nej­horší vlast­nosti – dalo by s tro­chou nad­sázky se říct. Pokud pra­vi­delně po­ři­zu­jete a pak roz­ši­řu­jete, to je to hlavní, selfie, radši se vy­mlu­vím, že moje ba­bička je v pla­me­nech a měl bych ji rychle jít uhasit, než abych ris­ko­val kon­ver­zaci, pokud po­ři­zu­jete fotky jídla a dáváte je na in­stagram, ne­za­slou­žíte si nic jiného než ne­ná­vist, po­hr­dání & os­t­ra­ki­zaci spo­leč­ností (práv­ník mě nabádá, abych dodal „s tro­chou nad­sázky“). A proto, když jsem edi­to­val fotky, se mi na­jed­nou pod kůži zaryl pocit de­per­so­na­li­zace, kte­rého se nedalo zbavit. Jako kdy­bych sle­do­val cizího člo­věka. Musel jsem si opa­ko­vat „tohle jsem já, tohle jsem já“, ale ne­chtělo se tomu věřit.

Nicméně, to jsem se zase za­ke­cal. Pů­vodně to měla být jen krátká pre­am­bule před hlav­ním sdě­le­ním, že jsem začal čistit archiv fotek & tady je jedna z nich:

#černobílá

Tohle se zas ne­po­vedlo…


+1: Kdyby někdo tápal, ti­tu­lek je slovní hříčka. Busking je pře­jatý termín ozna­ču­jící pou­liční umění.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz