k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pavouci 7

8. 1. 2018 — k47

Pa­vouci jsou modely na hovno, vět­ši­nou ter­mi­nálně le­tar­gičtí a ne­pří­liš pro­slulí svojí snahou ko­o­pe­ro­vat. Někdy je po­třeba je prstem trochu po­po­str­čit, aby za­brali o něco lepší pozici.

Nej­větší zábava je, když ba­lan­cuji na šta­f­lích, je­jichž sta­bi­lita by se zá­sadně ne­změ­nila ve středně silném ze­mětře­sení, zírám do hle­dáčku, snažím se dostat tělo pa­vouka do při­bližně mi­li­me­tru a půl hloubky os­t­rosti a na­jed­nou mi arach­nid zmizí z očí. Okraj ob­jek­tivu ba­lan­cuje tak blízko jeho drá­to­vi­tých nohou, že by po něm bez pro­blémů mohl pře­běh­nout a zlomek vte­řiny nato by mi mohl lézt po hlavě. I když nemám arach­no­fo­bii, tak vždycky pre­fe­ruji si­tu­aci, kdy mi os­mi­nozí čle­novci ne­le­zou po těle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz