k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Papež & antipapež

8. 8. 2018 — k47

Co se stane, když se potká papež s an­ti­pa­pe­žem? Dojde k jejich ani­hi­laci? Začne souboj, ze kte­rého může vzejít jen jeden živý pon­ti­fex? Možná. Kdy­bych se měl vsadit, dal bych peníze na to, že se vzá­jemně označí za he­re­tiky a pod­vod­níky, ex­ko­mu­ni­kují se na­vzá­jem, a poz­ději o samotě budou la­men­to­vat, že kdyby měli vlastní armádu jako za sta­rých dob­rých časů, po­ra­dili by si s pre­ten­den­tem levou zadní.

Až do­ne­dávna jsem neměl tušení, že exis­tuje pojem an­ti­pa­pež a můj život byl o to chudší. Tedy tech­nicky vzato česky by se mělo říkat vzdo­ro­pa­pež, ale to nezní do­sta­tečně dra­ma­ticky. A po­pravdě: Tohle píšu jenom kvůli tomu slovu.

Termín an­ti­pa­pež je vy­hra­zený pro člo­věka, který se sám po­va­žuje za papeže, ale ka­to­lická or­ga­ni­zace uznává jiného pon­ti­fika. Tech­nicky vzato může být každý z nás an­ti­pa­pe­žem, stačí se jen na twit­teru pro­hlá­sit za řím­ského bis­kupa a učinit sérii po­chyb­ných roz­hod­nutí, co se týká šat­níku. I když v dnešní obě titul an­ti­pa­peže ne­zna­mená to, co ve stře­do­věku, kdy ital­ský primas měl znač­nou po­li­tic­kou sílu a stál v čele vlast­ního státu a armády. V té době se vy­pla­tilo mít při ruce papeže, který po­cho­duje podle vašeho rytmu, i za cenu, že zvo­líte zcela nového. Stalo se, že během jed­noho z řady schi­zmat exis­to­vali dva pa­pe­žové – první v Říme, druhý v Avig­nonu – pak došlo k volbě je­di­ného a pra­vého ná­městka Kris­tova a vý­sled­kem byli tři různí pa­pe­žové a všichni tři anti odrůdy.

Sou­časní pa­pe­žové jsou jen starci, kteří roz­víří vody na­nej­výš tím, když se po­staví proti an­ti­kon­cepci nebo začnou krýt pe­do­filní skan­dál ve vlast­ních řadách. Žádné války, žádné po­li­tické ma­chi­nace, žádné z mnoha ra­dostí, které si uží­vali ve stře­do­věku:

Mějte na paměti, že papež je ne­o­mylný slu­žeb­ník slu­žeb­níků božích.

V době nej­vět­ších ra­dostí měl pod palcem pa­pež­ský stát jako vládce ab­so­lu­tis­tické volené te­o­kra­tické mo­nar­chie. To se ne­změ­nilo, papež je nejen CEO svaté sto­lice, ale zá­ro­veň král sou­čas­ného Va­ti­kánu.

Za­jí­mavé je, že sou­časný Va­ti­kán vznikl za pomoci Benita Mus­so­li­niho1 . Pře­ži­tek pů­vod­ního stře­do­vě­kého pa­pež­ského státu zmizel z map v roce 1870 v po­slední etapě sjed­no­co­vání Itálie. Papež pro­hlá­sil, že je ve Va­ti­kánu uvěz­něn a ne­u­zná­val nové ital­ské krá­lov­ství. Teprve až Il duce a jeho mo­cen­ské ma­chi­nace vtiskly Va­ti­kánu obrysy a pro­půj­čily mu le­gi­ti­mitu.

I když je pa­pež­ský titul prehis­to­rický (dle církve byl prvním pa­pe­žem svatý Petr, Je­ží­šova pravá ruka), v dneš­ním světě je stře­dem mo­cen­ského uspo­řá­dání, které by ne­za­padlo v žádném cyber­pun­ko­vém románu. Pop je CEO kor­po­race Sva­tého Stolce, jejíž cen­t­rála se na­chází ve státu, jehož je svr­cho­va­ným a ne­o­me­ze­ným vlád­cem. His­to­ric­kými okol­nostmi tedy exis­tuje jedna kor­po­race, která ovládá svůj sou­kromý stát.


  1. Brit­ská MI5 pla­tila Mus­so­li­nimu ekvi­va­lent 6000 dneš­ních liber týdně, aby pro­pa­gan­dou bur­co­val pro účast Itálie v první svě­tové válce. Po­dobné ma­né­vry se nikdy nikomu ne­vy­mstily a nikdy neměly ve finále opačný dopad ve Viet­namu, Af­ghá­nistánu a Iráku.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz