k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pájení

22. 7. 2018 — k47

Pájení je radost, pájení je hra. Do­stala se mi do rukou pá­ječka & bylo na čase vy­rov­nat účty s roz­bi­tou elek­tro­ni­kou. Předně jsem opra­vil █████████████████████████ pro ███████████████, to bylo zcela nutné. Pak jsem se pustil do dvou roz­bi­tých slu­chá­tek Koss Porta Pro. Vím, že když je koupím nová, je na ně do­ži­votní záruka, a i když jsou z druhé ruky, Koss je za určitý skromný obnos vymění. Vždy jsem byl příliš líný něco řešit a místo re­kla­mace a obálek s penězi jsem za pár stovek koupil další pár z bazaru. Takhle jsem po­ří­dil už třetí Kossy, ten­to­krát v ná­rodní tri­ko­lóře – čer­vená, modrá, bílá. V prvním páru se pře­trhly žilky drátů v místě, kde se proudy z levého a pra­vého ucha se­tká­vají. U dru­hého páru se mi po­vedlo židlí přejet kabel a když jsem pak vstá­val, vytrhl jsem ho z jed­noho ucha. V obou pří­pa­dech šlo o závadu na drá­tech, nosná kon­strukce nikdy ne­se­lhala a re­pro­duk­tory pořád zvu­čily. A přesně tyhle po­ru­chy dokáže vy­ře­šit třicet vteřin s pá­ječ­kou – třicet vteřin včetně čtení špatně pře­lo­že­ného ma­nu­álu.

#artefakty

Jako ob­vykle nevím, co dělám. Někde chybí vodivá spo­jení a je třeba je vy­tvo­řit. Za každou cenu. Můj styl je všechno utopit v cínu, dokud je jasné, že hrou­dou lesk­lého kovu musí vést aspoň jedna pě­šinka pro elek­trony.

Potom, když jsem všechno do­kon­čil a po­slední prou­žek výparů vylétl naplno ote­vře­ným oknem, jsem se po­dí­val na špulku drátu pájky – obsah: 60% cín, 40% olovo. Ano, to la­hodné to­xické olovo. Asi bych měl rovnou napsat závěť. Je jasné, že teď po ex­po­zici každým dnem musím ze­ší­let jako římský císař hodný svého titulu.

Když už tu mluvím o Kos­sech – těch kla­sic­kých mo­de­lech, které se poprvé ob­je­vily v roce 1984 – vždy mě drá­salo jejich ba­revné pro­ve­dení. Černé tělo s mod­rými poklič­kami působí po­ně­kud stu­deně. Na­proti tomu tri­ko­lórní model s bílým tělem a čer­ve­nými poklič­kami zase vypadá příliš cir­ku­so­vitě. Ale teď, když jsem opra­vil dva páry, mohl jsem je pro­ho­dit do ko­nečně ro­zumné ba­revné kom­bi­nace: agre­sivní černá+čer­vená a le­houčká bílá+modrá. Ale to za­bí­hám do es­te­tic­kých ma­li­cher­ností, které (po právu) nikoho ne­za­jí­mají.

Nicméně: Pájení je super. Zkuste to taky, při­pá­jejte 220 voltů k zá­tylku vaší kočky, třeba se něco stane. To ne­mů­žete vědět, dokud to ne­zku­síte.


+1: Taky jsem chtěl pájkou vy­tvo­řit po­ně­kud tr­va­lejší verzi tohoto, ale nedaří se mi to udělat do­sta­tečně pla­caté, aby se na sáňky dal na­sa­dit blesk.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz