k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Prej oprav si to kolo sám, je to jednoduchý

31. 5. 2018 — k47

Asi takhle: Začal jsem s funkč­ním kolem a po nějaké době oprav a údržby jsem skon­čil s kolem ne­funkč­ním. Z am­bi­ci­ózní re­no­vace se po­stupně stá­vala jen snaha za­chrá­nit, co se dá a ne­na­páchat víc škod, než se mi do té doby po­vedlo.

Ale na svojí obranu musím říct toto: 1) učím se (a hrubá síla ne­na­hradí zku­še­nosti), 2) neměl jsem po­třebné ná­stroje (a hrubá síla pořád ještě ne­do­káže na­hra­dit zku­še­nosti a po­vě­domí o tom, jak něco udělat) a ko­nečně 3) aro­ganci, že to zvládnu ve mě nej­spíš vy­vo­lal Mehdi Sa­dagh­dar – elek­trický in­že­nýr, který na in­ter­netu získal slávu tím, že přežil velké množ­ství elek­tric­kých šoků – když se bez před­cho­zích zku­še­ností pustil do ča­lounic­tví s tím, že přijde na to, jak se to dělá. A na­ko­nec (o pět hodin a jednu židli poz­ději) byl úspěšný.

Tak proč ne já?

Te­o­re­ticky všechno vypadá velice jed­no­duše: Stačí díly po­stupně roz­klá­dat a pa­ma­to­vat si, jak pa­t­řily do­hro­mady. Když si dám pozor na sled úkonů a nic ne­ztra­tím, tak s pomocí moud­rosti in­ter­netu zvládnu všechno. Bo­hu­žel mi chy­běly po­třebné spe­ci­a­li­zo­vané ná­stroje nutné k tomu, abych usku­teč­nil nutnou údržbu.

Zadní kolo (ukra­dené vy­půj­čené z jiného bicyklu) se začalo ne­pří­jemně viklat. Bez pro­blémů můžu ro­ze­brat jednu stranu a dostat se k lo­žis­kům, vy­čis­tit je a za­máz­nout va­ze­lí­nou. Ro­tu­jící část kola je od té ne­ro­tu­jící od­dě­lená jen ku­lič­kami lo­žiska, je­jichž vůle je udá­vána jen tím, jak moc to utáhnu matky na ose. Už dřív jsem zjis­til, že se kolo buď viklá nebo se netočí. Dlouho jsem řešil přes­nou úroveň uta­žení, abych do­cí­lil ide­ál­ního kom­pro­misu mezi oběma kva­li­tami.

Na druhé straně osy (té u kazety) byl šroub bez­na­dějně za­sek­nutý. Abych dostal lepší úhel útoku, bylo třeba se do­časně zbavit kazety. A tady nastal pro­blém, pro­tože jsem začal ne­do­statky v náčiní kre­a­tivně vy­na­hra­zo­vat hrubou silou. Zkusím zabrat, sakra, zkur­vil jsem závity, teď to nejen nemůžu vyndat, ale ani není možné všechno po­sklá­dat, jak to bylo. No nic, zkusím víc síly za pomoci svě­ráku, jen abych se zbavil téhle osy. Si­tu­ace se pře­kva­pivě ne­zlep­šila. No nic, zítra musím koupit po­třebné po­můcky pro zákrok.

A když by ani tihle ne­vy­šlo, můžu koupit vy­ple­tené zadní kolo s ka­ze­tou, ne­vy­pa­dají, že by byly zas tak drahé. Ale to není ono, tady jde o prin­cip. Stále mám jedno kolo jako re­zer­voár ná­hrad­ních dílů pro transplan­tace toho, co se po­ka­zilo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz