k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Doba obnovy a reparací

3. 6. 2018 — k47

Nemůžu se dočkat zítřka. Pon­dělí, ko­nečně můžu koupit nový řetěz a ně­ko­lik vysoce spe­ci­a­li­zo­va­ných ná­strojů a kom­po­nent, nut­ných pro fi­nální re­pa­raci kola, které je mo­men­tálně (po ne­dáv­ných po­ku­sech re­no­vace) v ne­po­jízd­ném stavu.

Ale to jen za před­po­kladu, že budu schopný pře­vést mo­men­tálně ato­mi­zo­vané části do podoby ho­lis­tic­kého celku. Část ví­kendu jsem strá­vil dů­klad­nou de­mon­táží a ještě dů­klad­něj­ším čiš­tě­ním všech kom­po­nent, na které se dalo dostat s vý­ba­vou běž­ného smr­tel­níka.

#artefakty

Roz­hodně to bylo po­třeba. Kolo leželo mnoho let bez větší údržby, je­di­nou péči před­sta­vo­valo oplách­nutí hadicí a kon­ko­rová sprcha po­hyb­li­vých částí. To bylo více méně všechno, velice daleko k ideálu, ale stroj se i přesto po apli­kaci síly na pedály dal do pohybu. Co chtít víc?

Teprve až ne­dávno jsem se začal za­jí­mat, jak se vlastně starat o kolo a ob­je­vo­val všechny ty pro­cedury nutné pro zu­šlech­tění me­cha­nic­kých vlast­ností do­prav­ního pro­středku. Šlo o proces učení při­po­mí­na­jící cestu do tem­noty: Tohle jsem taky ne­dě­lal, tohle taky ne, to taky ne, ani tohle, tohle už vůbec. A proto jsem tento víkend od­stra­ňo­val víc jak dekádu staré nánosy špíny, hnusu a svin­stva, a vý­sle­dek pře­kva­pivě vypadá celkem k světu. Ně­které plochy se do­konce začaly lesk­nout. Není to per­fektně čisté, ale v po­rov­nání s před­cho­zím stavem pas­torky, pře­smy­kače, pře­ha­zo­vačky a další části za­čí­na­jící na p vy­pa­dají, jako kdyby právě sjely z vý­rob­ního pásu.

#artefakty

Nej­horší možný vý­sle­dek celého to­ho­hle sna­žení by bylo, kdy­bych kolo po­sklá­dal do­hro­mady a po­ci­tově by jez­dilo stejně jako dřív. To se ale s velkou prav­dě­po­dob­ností ne­stane, přece jenom pla­cebo efekt pořád ještě fun­guje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz