k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Střízlivý origami objektiv

20. 3. 2018 — k47

Na­ko­nec se mi to po­da­řilo. Ob­jek­tiv jsem ne­o­pra­vil, ale aspoň jsem ho úspěšně ro­ze­bral na dílčí kom­po­nenty, zjis­til v čem je nej­spíš pro­blém, složil ho zpátky a mar­ty­rium přežil, abych o něm mohl vy­prá­vět.

Ten­to­krát jsem byl stříz­livý, což mělo po­zi­tivní vliv na průběh celé ope­race. S ko­gni­tiv­ními a mo­to­ric­kými schop­nostmi ne­ob­těž­ka­nými che­mic­kým zá­va­žím, to šlo pře­kva­pivě hladce. Konec konců ob­jek­tiv je jen středně kom­pli­ko­vaná pro­sto­rová sklá­dačka, která má přesně sta­no­ve­nou mo­ne­tární pe­na­li­zaci, když se něco posere — cenu nového skla nebo cenu opravy. Ale můj kus byl už beztak mrtvý, nebylo tedy co ztra­tit.

Na­ko­nec se uká­zalo, že jeden ze dvou in­ter­ních motorů ne­do­ká­zal po­hnout vnitř­ním krouž­kem se šrou­bo­vicí, která vy­souvá a za­souvá vnitřní tubus s op­ti­kou. Někam do těch míst musel natéct ten pro­klatý energy drink, který všechno za­le­pil tak dů­kladně, že motor ne­do­ká­zal krouž­kem je­ží­cím se zuby po­hnout. Vy­čis­til jsem styčné plochy a pro­ma­zal je, de­li­kátní po­vrchy čoček jsem zne­čis­til jen mi­ni­málně a sou­strojí se po­hy­bo­valo s ti­chostí a ele­gancí kočky. Teď to musí fun­go­vat, myslel jsem si, když jsem zpátky mon­to­val tucty mi­k­ro­sko­pic­kých šroubků a při­po­jo­val zblou­dilé ploché kabely. Teď to musí—a ono nic. Hmm⸻⸺

Teď, když se dívám na fotky, je jasné, v čem je pro­blém. Po­dejte mi šrou­bo­vák, dneska nikdo ne­pů­jde spát, dokud ne­roz­lousknu tuhle enigmu!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz