k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Oběti "sharing economy"

12. 9. 2018 — k47

„Sha­ring eco­nomy“ má zvláštní pra­vi­dla. Nejen, že zá­kaz­níci hod­notí pro­dá­va­jící, ale jsou jimi také sami hod­no­ceni. Kdo není po­slušný kon­zu­ment, může být trvale vy­lou­čen z pro­gramu, bez udání důvodů & jen s ome­ze­nou mož­ností obrany. Plat­forma jako taková je přitom z hod­no­cení vy­jmuta.

Řešení sporů je kom­pli­ko­vané a drahé a proto ti, co jsou nař­čeni, že ne­hrají podle kor­po­rací na­sta­ve­ných pra­vi­del, jsou vy­po­vě­zeni. Každý jed­not­livý uži­va­tel je zcela po­stra­da­telný, pro­tože to, co ozna­ču­jeme za „sha­ring eco­nomy“ plat­formy – tedy pro­střed­níci, kteří se účastní trans­akce jen jako glo­ri­fi­ko­vané ná­stěnky – mají, jako jejich čistě di­gi­tální bratři, sklony k he­ge­mo­ni­zaci a mo­no­polu. Ve hře je síťový efekt, čím víc lidí po­u­žívá danou „sha­ring eco­nomy“ apli­kaci, tím větší má smysl po­sky­to­vat služby právě jejím pro­střed­nic­tvím. A čím větší sílu síťový efekt má, tím ob­tíž­nější je hledat a po­u­ží­vat al­ter­na­tivní řešení.

V online světě máme de facto jeden vy­hle­dá­vač, jeden video server, jednu so­ci­ální síť, jeden online obchod, jeden herní obchod. Všichni ostatní hrají při­nej­lep­ším druhé housle, žádná zá­važ­nější kon­ku­rence ne­e­xis­tuje, jen masivní he­ge­mo­nie ně­ko­lika málo gi­gantů, kteří jsou tak mocní, že si mezi sebou můžou do­hod­nout ile­gální ná­bo­rové prak­tiky nebo určit jaký startup do­stane šanci a jaký bude ani­hi­lo­ván.

Není tedy těžké si před­sta­vit svět, kde vládne jedna plat­forma pro taxi, jedna pro uby­to­vání atd.

Zákaz, i když fri­volní, není pro­blém v pro­středí kde exis­tují al­ter­na­tivy a kde bují kon­ku­rence. Když mě ne­smy­slně vyhodí ze svého sys­tému jeden z hráčů, bude to jeho ztráta, hned by si mě získal kon­ku­rent. Ale ne­při­padá mi, že se této vibrantní utopie do­čkáme.

Tak ne­zbývá než se chovat jako po­slušný kon­zu­ment, který po­cho­duje podle cizího rytmu, po­volně se účastní všech ce­re­mo­nií a po­kra­čuje v hraní hry, která by měla skon­čit vte­ři­nou, kdy za­platí za po­skyt­nuté služby.


Na­ko­nec si do­vo­lím z od­ka­zo­va­ného článku o do­ži­vot­ním vy­lou­čení z airbnb ci­to­vat ně­ko­lik pasáží:

Moving for­ward, I ques­tion whe­ther these types of suspensi­ons should be allowed from the tech giants wi­thout any over­si­ght or re­gu­lation. At what point does a com­pany become per­vasive enough in eve­ry­day life that they owe users an ex­pla­nation or war­ning before drop­ping the gu­illo­tine?

We’re be­co­ming in­cre­a­sin­gly de­pen­dent on a han­d­ful of major tech giants to get through our basic daily rou­tine. Ima­gine waking up one day and no longer being able to check your Gmail, buy things on Amazon, or book an Uber.

It all feels very 1984. Or Black Mirror. The one with Jon Hamm.


+1: Uber začne blo­ko­vat uži­va­tele s nízkým hod­no­ce­ním na 6 měsíců jako vý­chovný krok za­mě­řený na zlep­šení cho­vání pa­sa­žérů. Těch je pár tisíc v za­sa­že­ných re­gi­o­nech.

+2: Před lety se řešilo, že by se piráti trestali od­po­je­ním od in­ter­netu. Me­cha­nika byla stejná, za po­ru­šení pra­vi­del mě čeká ode­pření služby a tím pádem i ztráta pří­le­ži­tostí & mož­ností. Od­stři­žení od sítě před­sta­vo­valo mnohem dra­ko­nič­tější trest, in­ter­net je nutný před­po­klad pro všechno ostatní.

+3: U sha­co­nomy plat­fo­rem se nemůžu zbavit dojmu lásky k někomu, kdo vás ne­ná­vidí, sub­mi­siv­ního po­stoje ke lhos­tej­nému sub­jektu a pod­pory ne­pří­tele, ale to je asi jen můj pocit.

+4: Ex­pli­citní hod­no­cení a skóre může být otravné, ale není ani zda­leka tak zá­keřné jako hod­no­cení im­pli­citní, do kte­rého sub­jekt nevidí a nikdy si nemůže být jistý, jestli ne­u­dě­lal něco proti zvůli al­go­rit­mic­kého sys­tému. Pokud neví, jaké cho­vání bude po­tres­táno a jak přísně, musí kon­t­ro­lo­vat a usměr­ňo­vat všechno svoje cho­vání. Ne­jis­tota pantop­ti­konu vede k ab­so­lutní sebe-cen­zuře. To dobře vědí všechny to­ta­litní režimy vlád­noucí na­ho­di­lou ty­ra­nií a stejné po­stupy se rychle učí i tech­no­lo­gické firmy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz