k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dlouhý pohled do noci

24. 8. 2018 — k47

Tohle byla moje první noční fotka s dlou­hou ex­po­zicí, která za něco stála. Čer­vený a modrý pruh jsou světla pro­jíž­dě­jí­cího auta.


Pů­vodně jsem chtěl napsat něco s větší váhou, něco dů­le­ži­tého a osobní a od srdce, ale všechny volné chvíle, který byly jako stvo­řené k tvorbě, jsem pro­mar­nil spán­kem, sprin­tem na kole těsně po dešti a čtením o vek­to­ro­vých pro­ce­so­rech (SX-Aurora, A64FX, ARM SVE, Risc V, SPARC64 XII atd). S nej­větší prav­dě­po­dob­ností to někdy vy­desti­luji do podoby článku na de­ad­beef blogu.1 Z těchto a dal­ších důvodů se i dneska musíte spo­ko­jit s další vy­cpáv­kou.

(Pokud se chcete dívat na něco za­jí­ma­věj­šího, zkuste třeba mrtvé brouky.)


  1. Malá po­známka: Pod­stata všech „AI ak­ce­le­rá­torů“, až už jde o SIMD CPU, GPU, TPU, DSP nebo vek­to­rové pro­ce­sory, spo­čívá v jediné věci – snaží se co nej­rych­leji pro­vá­dět ope­raci a = a + b * c, která se v han­tý­rce tech­nické po­pu­lace ozna­čuje jako fused mul­tiply-add nebo jen FMA. To je všechno. Kdo dokáže udělat víc FMA ope­rací za vte­řinu a za watt ener­gie, bude mít lepší AI.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz