k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nikotin

29. 1. 2018 — k47

Však to znáte: Sko­číte na wi­ki­pe­dii, abyste něco rychle zjis­tili, pak klik­nete na jeden odkaz a o tři hodiny poz­ději si čtete o po­sta­vení žen v na­cis­tic­kém Ně­mecku. Nemá to vůbec nic spo­leč­ného s tím, co vás za­jí­malo na za­čátku, ale přesto ne­mů­žete od­trh­nout oči. Wi­ki­pe­die je jako hrací au­to­mat – za dalším od­ka­zem se může skrý­vat ob­zvláště šťav­naté sousto in­for­mace & tak musíte klikat dál.

Přesně takhle jsem si pře­četl příliš mnoho in­for­mací o ni­ko­tinu, kou­ření a ta­bá­ko­vém prů­myslu. Nevím čím to začalo, ale vím jak to skon­čilo: mnoha ne­po­třeb­nými – i když okra­jově za­jí­ma­vými – fakty.

Tak na­pří­klad spo­jení mezi kou­ře­ním a ra­ko­vi­nou plic bylo známé mi­ni­málně už roku 1929, kdy Fritz Lic­kint z Ně­mecka zve­řej­nil for­mální sta­tický důkaz. (Podle sou­čas­ných Brit­ských sta­tis­tik je prav­dě­po­dob­nost, že těžký kuřák (5+ ci­ga­ret denně) zemře na ra­ko­vinu plic 24.4% pro muže a 18.5% pro ženy.) Na­cis­tické Ně­mecko pak byl první stát, který proti kou­ření vedl roz­sáh­lou a účin­nou kampaň. Také tam pro­bí­hal nej­větší výzkum účinků kou­ření.

Hitler, sám bývalý kuřák, chtěl tento zlo­zvyk vy­hla­dit. Nebyl ale první vr­cholný před­sta­vi­tel státu, Jakub I. Stuart, král Skot­ska a Anglie, byl ote­vřeně proti kou­ření o 330 let dřív. Stejně jako Murad IV, sultán Ot­to­man­ské říše, který pro­hla­šo­val, že jde o hrozbu ve­řej­ných mravů a zdraví.

Sir Fran­cis Bacon v se­dm­nác­tém sto­letí roz­po­znal ná­vy­ko­vost tabáku. To je docela pozdě, pro­tože ni­ko­tin by měl být při­bližně stejně ná­vy­kový jako heroin nebo kokain.

Ni­ko­ti­nové žvý­kačky se začaly ob­je­vo­vat od osm­de­sá­tých let a mo­derní e-ci­ga­reta byla vy­vi­nutá v roce 2003 v Číně, i když nápad na po­dobné za­ří­zení byl pa­ten­to­ván o 40 let dřív. Exis­tuje něco kolem 500 značek e-ci­ga­ret, což zna­mená, že jde ještě o mladý seg­ment trhu, který se ne­sta­čil he­ge­mo­ni­zo­vat. V rajónu kla­sic­kých ta­bá­ko­vých vý­robků má na­pros­tou vět­šinu pou­hých šest kon­glo­me­rátů.

A po­slední nej­za­jí­ma­vější in­for­mace: I když je ni­ko­tin velice ná­vy­kový, sám před­sta­vuje jen mi­ni­mální risk. Může být ri­zi­kový pro ty, kteří mají pro­blémy se srdcem, může při­spět k orální ra­ko­vině, ale vět­šina spo­jení s ne­žá­dou­cími účinky není příliš prů­kazná + LD50 je pří­jemně vysoká. Tak kdy někdo začne na­bí­zet čirý ni­ko­tin ve formě, která jde přímo do krev­ního ře­čiště? Vej­po­vání je pře­kva­pivě ne­e­fek­tivní jako forma trans­portu ni­ko­tinu. Kde je ten mý­tický startup, který pro­vede to­tální di­srupci ni­ko­ti­no­vého byz­nysu?


+1: Při čtení člověk taky narazí na kle­noty jako je tato studie eko­no­mic­kého dopadu kou­ření v ČR. Závěr? Kou­ření je dobré, pro­tože kuřáci umřou dřív & to státu ušetří peníze. Správný vlas­te­nec kouří a zemře mladý.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz