k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nepřizpůsobiví

20. 1. 2018 — k47

Mám pro vás šo­ku­jící pravdu, kterou se po­li­ticky ko­rektní slu­níč­káři snaží za­ta­jit: Máme u nás celé mi­li­ony ne­při­způ­so­bi­vých. Ti nejen, že se vy­hý­bají práci a tedy ne­při­spí­vají nic do eko­no­miky a jsou jen pří­těží pro naše zdroje, ale navíc si uží­vají celou řadu výhod. Mají vzdě­lání zdarma a vzta­hují se na ně vše­možné pří­spěvky a úlevy. A to všechno jde z našich kapes, za všechno tohle platí slušní občané. Je to hnus!

Mluvím sa­mo­zřejmě o dětech.

#černobílá

Ne­pra­cují, jsou líní, od­mlou­vají, mluví po­div­nou řečí, které žádný slušný občan ne­ro­zumí, ne­stále se na­klá­nějí nad mobily, s pomocí kte­rých zcela jistě plá­nují státní pře­vrat a chtějí změnit naší spo­leč­nost podle jejich ší­le­ných před­stav. Prý jsou naší bu­douc­ností. Tomu musíme udělat přítrž.

Řešení tohoto pro­blému je jasné: Musí se oka­mžitě naučit zod­po­věd­nosti a při­jmout naše hod­noty. Všichni musí oka­mžitě začít pra­co­vat a při­jmout každou na­bí­ze­nou práci, jinak budou vy­hoš­těni odkud přišli, tedy do děloh jejich matek.

Osobně na­vr­huji pro­lo­mit limity těžby uhlí a v dolech za­měst­nat jedině tyto ne­vděčné pi­ja­vice. Těžká práce for­muje cha­rak­ter a naučí je všechno, co po­tře­bují, aby se plně za­čle­nili do naší spo­leč­nosti. Místo hraček do­sta­nou krum­páče. Místo iphonů sbí­ječky. Místo pla­ystati­onů bagry.

Nej­větší pro­vi­nilci jsou ne­při­způ­so­biví ve věku do tří let. Když před ta­ko­vého rádoby občana po­lo­žíte fotku pro­roka Mu­ha­mada, nijak ne­za­re­a­gují, ne­pro­jeví opráv­něné zdě­šení, ne­zač­nou divoce vy­kři­ko­vat o zá­ka­zech mešit a burek a kebabů, jak by měl každý zod­po­vědný člověk, kte­rému záleží na bu­douc­nosti této země. Ne­znají naše křes­ťan­ské mo­rální hod­noty a proto nikdy ne­mů­žeme vy­lou­čit, že potají ne­vy­zná­vají Islám a při­pra­vují ne­od­vratný džihád. Pro­boha, jsou ne­vy­zpy­ta­telní a ne­bez­peční, musíme je za­sta­vit za každou cenu!

Dů­le­žité je jim dát jasný signál. Za­ve­dení nulové to­le­rance a trest smrti pro každý zločin spáchaný dí­tě­tem, je dobrý první krok, ale sám o sobě ne­stačí. Musíme se proti nim semknout a za žád­ných okol­ností je ne­při­jmout mezi sebe. Naše spo­leč­nost musí zůstat jed­notná, he­ge­monní a zcela prostá mla­dické ener­gie.

Rychle tohle sdí­lejte, dokud mě to ne­do­nutí smazat!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz