k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Národ alkoholiků

18. 7. 2018 — k47

Prů­měrný Čech starší pat­nácti let ročně vypije 12 litrů čis­tého al­ko­holu. Tím se naše re­pub­lika umís­ťuje na druhou příčku kon­zu­mace lihu v Evropě. To na první pohled ne­vy­padá strašně, ale s kal­ku­lač­kou při ruce začne být jasné, že jde o po­měrně bledou sta­tis­tiku – od­po­vídá to 30 litrům 40% pá­lenky nebo 300 litrům piva. Na kaž­dého občana. A jde jen o průměr, mnoho lidí pije jen v ome­zené míře nebo do­konce vůbec a jejich nuly jsou vy­va­žo­vány zá­vrat­nými čísly al­ko­ho­liků a chro­nic­kých ožralů na druhé straně spek­tra. V pře­počtu na denní spo­třebu česká hla­dina od­po­vídá 33 ml denně, tedy ani ne dvěma pivům. To je dost extra ka­lo­rií a zni­če­ných jater.

#artefakty

Podle Brit­ského do­po­ru­čení by 30-40 ml čis­tého al­ko­holu denně nemělo před­sta­vo­vat zá­važný zdra­votní pro­blém, ale pít vy­tr­vale 40+ ml každý den přesto není ro­zumné. Čty­ři­cet mi­li­li­trů shodou náhod od­po­vídá téměř dvěma pivům. Hmmm… Dá se tedy říct, že česká re­pub­lika pije jakž takž ro­zumně. Tedy aspoň kdyby do sebe každý po­slušně nalil svůj po­měrný díl a ne­e­xis­to­vali by ex­trémní ko­horty absti­nentů a ná­sosků. Jako ob­vykle ne­pi­jící kazí zbytku všechnu zábavu.

Od­ka­zo­vaný článek zmi­ňuje, že se u nás každý den napije 600 tisíc lidí (z 9 mi­li­onů nad 15 let) a pokud dobře po­čí­tám, tak ti po­ží­va­jící al­ko­hol by ho měli zkon­zu­mo­vat 495 ml v den, kdy k němu při­čich­nout. To od­po­vídá skrom­ným 24 pivům.

Ale co… Při­pi­jme si na zdraví a uvi­díme se v Ano­nym­ních Al­ko­ho­li­cích.


+1: Pro za­jí­ma­vost: Zdravý nor­mální or­ga­nis­mus dokáže me­ta­bo­li­zo­vat 10ml čirého al­ko­holu za hodinu. To se hodí pro stra­te­gické plá­no­vání par­ti­ci­pace na masivní party, aby se člověk do­ká­zal držet nad hla­di­nou stříz­li­vosti v zóně a ne­po­to­pil se do hoř­la­vých hlubin ší­len­ství a in­ko­he­rent­ních vý­či­tek.

+2: Teď jsem si to pře­četl ještě jednou a v od­ka­zo­va­ném článku se píše, že prů­měrný Čech si koupí 12 litrů etanol ročně. To může vy­svět­lit ab­surdní numera ke kterým jsem došel.

+3: České do­po­ru­čené ma­xi­mum je 30ml denně.

+4: Opra­vil jsem chybu, kdy mi vyšlo, že pijící čech v prů­měru zkon­zu­muje ekvi­va­lent 123 piv místo 24.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz