k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zápisky ze snů

30. 1. 2018 — k47

Snový ex­pe­ri­ment má první vý­sledky. Když jsem byl uvnitř, po­da­řilo se mi roz­po­znat po­kři­ve­nou logiku snů. Pro­chá­zel jsem s ně­ko­lika lidmi po ná­městí a na­jed­nou jsem si uvě­do­mil, že jsem celý nahý. Ale na­místo hanby se do­sta­vila jiná reakce – došlo mi, že tohle by se v reálu nikdy ne­stalo a musím tedy snít. Do­slova jsem přišel k jed­nomu ze spo­leč­níků a zeptal se ho, zdali po­strá­dám všechno ob­le­čení, i když mi můj stav byl zcela jasný. Pak jsem shrnul si­tu­aci tak, že pokud jsem nahý, musím být ve snu. Ne­vedlo to k lu­cidní kon­t­role nad ne­vě­do­mým stavem, ale aspoň sen po­kra­čo­val zcela bez studu nebo ostychu, pro­tože bylo jasné, to nic z toho, co se stane uvnitř, nemůže mít žádné ná­sledky venku.

Šlo o před­stu­peň k lu­cid­nímu snění, uvě­do­mil jsem si, že spím, ale ne­zís­kal jsem kon­t­rolu nad pro­ce­sem.

Bylo to jen malé ví­těz­ství. Vět­šina ostat­ních nocí se stále utápí v bahně ne­vě­do­mého děsu. Ty z popisů nemusí vy­pa­dat nijak straš­livé, ale v kra­jině snů, kde mysl je po­zo­ro­va­te­lem i tvůr­cem iluzí zá­ro­veň, působí ne­po­psa­tel­nou hrůzou.

O něco dřív mi v hlavě zuřila ne­ko­nečná smyčka hlasu plu­kov­níka Kurtze z Apo­ka­ly­psy:

We must kill them. We must in­ci­ne­rate them. Pig after pig. Cow after cow Village after village. Army after army.

Na pozadí této so­nické před­zvěsti konce dnů ka­za­tel vy­kři­ko­val:

Pokud se in­že­nýři v googlu snaží vy­tvo­řit umělou in­te­li­genci a nového boha, nemáme snad právo a po­vin­nost je všechny po­za­bí­jet? Není náš zá­va­zek se bránit? Nikdo z nich není ne­vinný, pokud se podílí na tvorbě zla. Co je deset tisíc mrtvých oproti konci dnů?

Když jsem se z ma­nic­kého děsu pro­bral upro­střed noci, v hlavě mi uvízla slova „Abychom je za­chrá­nili, museli jsme je zničit.“ Po chvíli hle­dání jsem zjis­til, že šlo o tragé­dii Bến Tre:

'It became ne­cessary to de­stroy the town to save it', a United States major said today. He was tal­king about the de­ci­sion by allied com­man­ders to bomb and shell the town re­gar­dless of ci­vi­lian ca­su­al­ties, to rout the Viet­cong.

Nevím kde přesně jsem to slyšel, možná to bylo v knize Dispa­te­ches, možná někde jinde, ale nemohl jsem to dostat z hlavy, pořád mi ta věta re­zo­no­vala mozkem jako ozvěna uvízlá ve skalní puklině.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz